May 2016

Editor in Chief

 • Kashiwakura, Ikuo
 • Tokonami, Shinji

Associate Editors

 • Akashi, Makoto
 • Akata, Naofumi
 • Akiba, Suminori
 • Aoki, Masahiko
 • Asari, Yasushi
 • Date, Hiroyuki
 • Furukawa, Masahide
 • Hosoda, Masahiro
 • Hosokawa, Yoichiro
 • Iimoto, Takeshi
 • Inanami, Osamu
 • Ishikawa, Tetsuo
 • Iwaoka, Kazuki
 • Kanda, Reiko
 • Katagiri, Hiromi
 • Kawachi, Kiyomitsu
 • Kimura, Tetsuya
 • Kodama, Seiji
 • Kodama, Yoshiaki
 • Kondo, Takashi
 • Kuwabara, Mikinori
 • Majima, Hideaki
 • Mariya, Yasushi
 • Miura, Masahiko
 • Miura, Tomisato
 • Momose, Takumaro
 • Nakamura, Toshiya
 • Noto, Yuka
 • Ohtsuru, Akira
 • Sanada, Tetsuya
 • Shima, Akihiro
 • Sorimachi, Atsuyuki
 • Takai, Yoshihiro
 • Tanaka, Kimio
 • Tatsuzaki, Hideo
 • Tominaga, Takako
 • Watanabe, Kazuhiro
 • Yajima, Kazuaki
 • Yamada, Masatoshi
 • Yoshida, Mitsuaki
 • Yoshinaga, Shinji

International Associate Editors

 • Balonov, Mikhail; Russia
 • Bossew, Peter; Germany
 • Chen, Jing; Canada
 • González, Abel J; Argentina
 • Harley, Naomi H; USA
 • Hofmann, Werner ; Germany
 • Jin, Young-Woo ; Korea
 • Kovacs, Tibor; Hungary
 • Lataillade, Jean-Jacques; France
 • Lee, Seung-Sook; Korea
 • Mc Laughlin, James; Ireland
 • Sun, Quanfu; China
 • Wojcik, Andrzej; Sweden
 • Zhuo, Weihai; China

Managing Editors

 • Murakawa, Saori