• We are available for your help 24/7
 • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.comUpute saradnicima//Instruction for Authors

UPUTE SARADNICIMA

 

            Časopis Historijski pogledi izlazi u izdanju Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. U časopisu se objavljuju radovi sa šireg područja historije nauke, kao i prikazi i ocjene stručnih i naučnih publikacija i časopisa, te izvještaji sa naučnih i stručnih skupova iz zemlje i inozemstva.

            Radovi koji pristignu za časopis Historijski pogledi podliježu recenziji od strane eminentnih stručnjaka i naučnika iz oblasti historije, nakon iste će biti određena njihova naučna, stručna, ili pak druga vrijednost i klasifikacija. Kategorizaciju radova za časopis Historijski pogledi predlaže autor rada i to: Izvorni naučni rad, Pregledni rad, Prethodno priopćenje i Stručni rad. Radovi treba da budu  neobjavljeni i da predstavljaju lični doprinos autora određenoj temi iz oblasti šireg područja historijske nauke.

            Obim radova (članaka) može iznositi najmanje 5 i najviše 16 stranica i 5 ilustracija, a za prikaze i ocjene (kao i druge priloge) 3 do 6 stranica teksta.

       

            Struktura članka treba biti slijedeća:

 

 • ime i prezime sa e-mail adresom autora i nazivom ustanove u kojoj je zaposlen,
 • naslov rada,
 • apstrakt na jeziku članka (oko 500 riječi) sa ključnim riječima (5-10 riječi) koji se donose poslije naslova članka,
 • prevod naslova rada, apstrakta i ključnih riječi na engleski jezik,
 • tekst samog članka (uvodne napomene, razrađena tema sa podnaslovima, zaključak/rezime),
 • sažetak (zaključak, rezime) na engleskom jeziku obima do 2.000 znakova.

 

            Prilozi koji se dostavljaju trebaju biti napisani u elektronskoj formi u nekoj od verzija MS WORD programa do 6.0 i novijima, te snimljeni na formatu MS WORD dokumenta.

            Rad se dostavlja u Times New Roman vrsti slova, veličine od 12 tačaka, na formatu A4, (jednostruki prored) za tekst, odnosno od 10 tačaka za fusnote koje se donose ispod teksta.

            Naslov priloga piše se velikim slovima (bold), podnaslovi malim slovima (bold), a sažeci, originalni termini i nazivi na stranom jeziku kurzivom (italic).

            Ilustracije treba da budu jasne i oštre u crno-bijeloj ili kolor tehnici. Prilozi se dostavljaju elektronskom poštom ili na nekom od digitalnih nosača informacija.

            Radove (članke) neophodno je poslati najkasnije do 31. decembra tekuće godine. Radovi koji dobiju pozitivnu ocjenu recenzenta, bit će objavljeni u časopisu Historijski pogledi. Rukopisi ne podliježu vraćanju.

            Primjerak rukopisa poslati poštom na adresu Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla ili na e-mail adresu cimoshis@gmail.com, sa naznakom „za časopis Historijski pogledi“. Autori imaju pravo na besplatan primjerak časopisa u kojem im je objavljen rad.

 

            Napomena: Uz rad idu fusnote (podnožne napomene).

 

Kako pisati podnožne napomene:

 1. ime i prezime autora – normal
 2. naslov knjige, zbornika, publikacije – kurziv
 3. naslov članka – normal (bez navodnika)
 4. naslov novina i časopisa – kurziv
 5. naslov zakona – kurziv
 6. naziv službenih glasila normal sa navodnicima
 7. Isto – kurziv.

 

Citiranje arhivskih izvora:

Arhiv Tuzlanskog kantona (dalje: ATK), fond: Narodno vijeće Tuzla (dalje: NVT), 55/1. Poziv u Narodnu Vojsku. Napomena: Navesti naziv dokumenta u kurzivu. Ako se radi o neobrađenoj građi, navesti osnovne podatke o dokumentu, u smislu pošiljaoca, adrese i datuma.

 

Citiranje knjige:

Sead Selimović, Izet Šabotić, Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995, Tuzla 2017, 133. (kod broja strane ne pisati str).

Kad se ista knjiga citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:  Isto, 81.

Kad se ista knjiga ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv koji će se definisati u početnoj fusnoti za navedeni izvor ili literaturu. (npr. S. Selimović, I. Šabotić, Drugi korpus ARBiH, 94).

 

Citiranje radova u časopisima:

Adnan Jahić, Kako je Tuzla dočekala stvaranje Kraljevstva Srbe, Hrvata i Slovenaca, Historijska misao, god. 2, br. 2, Tuzla 2016, 101.

Kad se isti rad citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:  Isto, 114.

Kad se isti rad ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv:

A. Jahić, Kako je Tuzla dočekala stvaranje K SHS, 98.

 

Citiranje radova u zbornicima:

Fedžad Forto, Uspostava i rad milicije u Sarajevu 1945, Prilozi historiji Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji, Zbornik radova, Sarajevo 2017, 85-88.

Kad se isti rad citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:  Isto, 92.

Kad se isti rad ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv: F. Forto, Uspostava i rad milicije, 140.

 

Citiranje članaka u novina:

“Novi udarac napukloj Jugoslaviji”, Oslobođenje, god. XLVIII, br. 356, Sarajevo, 12. septembar 1991, 6.

Napomena: Ako napis ima autora, navesti i autora (kako je naveden u potpisu).

Kad se isti članak citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:  Isto.

Kad se isti članak ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv:

„Novi udarac napukloj Jugoslaviji”, Oslobođenje, 6

 

Citiranje službenih glasila:

Odluku o priznavanju državnosti SR Bosne i Hercegovine, “Službeni list SR Bosne i Hercegovine”, godina XLVII, broj 37, od 23. decembra 1991, 1085.

 

Citiranje sa interneta:

Avdo Metjahić, Ko je Husaga Čišić, http://www.orbus.be/aktua/arhiva/aktua2345.htm (Pristup: 26.7.2013).

 

Adresa Redakcije: Ul. Dr. Fuada Idrizbegovića br. 26

(za časopis „Historijski pogledi”)

75000 Tuzla – Bosna i Hercegovina

E-mail: cimoshis@gmail.com                                                                                                         Redakcija časopisa Historijski pogledi

 

 

INSTRUCTION FOR AUTHORS

 

 

            The journal Historical Views is published by the Center for the Study of Modern and Contemporary History of Tuzla. The journal publishes papers from a wider area of the history of science, as well as reviews and evaluations of professional and scientific publications and journals, as well as reports from scientific and professional meetings from our country and abroad.

            Papers submitted to the journal Historical Views are subject to review by eminent experts and scholars in the field of history, after which their scientific, professional, or other value and categorization will be determined. The author of the paper proposes the categorization of papers for the Historical Views: Original scientific article, Review article, Preliminary communication and Professional article. Papers (articles) should be unpublished and represent the author’s personal contribution to a particular topic in the broader field of historical science.

 

            The volume of papers (articles) can be a minimum of 5 and a maximum of 16 pages and 5 illustrations, and for views and grades (as well as other annexes) 3 to 6 pages of text.

 

            The structure of the article should be as follows:

 

 • name and surname with the author’s e-mail address and the name of the institution where he is employed,
 • title of the paper,
 • an abstract in the language of the article (about 500 words) with keywords (5-10 words) that are brought after the article title,
 • translation of title, abstract and keywords into English,
 • the text of the article itself (introductory notes, elaborated topic with subtitles, conclusion / summary),
 • summary (conclusion, summary) in English of up to 2,000 characters.

 

            Submissions to be submitted should be written in electronic form in one of the versions of MS WORD program up to 6.0 and later, and saved in formats of MS WORD document (.doc or docx).

            The paper should be submitted in Times New Roman size 12, A4 page format, single line spacing for text, or 10 dots for footnotes below text.

            The title of the contribution is in bold, subtitles are in bold, and summaries, original terms, and foreign language titles are italicized.

            Illustrations should be clear and sharp in black and white or color. Attachments shall be submitted by email or one of the digital media.

            Papers (articles) must be submitted no later than December 31 of the current year. Papers that receive a positive reviewer rating will be published in the journal Historical Views. Manuscripts are non-refundable.

            A copy of the manuscript should be mailed to the Center for the Study of Modern and Contemporary History of Tuzla, or to the e-mail address cimoshis@gmail.com, with the note “for the journal Historical Views”. Authors are entitled to a free copy of the journal in which they are published.

 

How to write footnotes:

 1. name and surname of the author – normal
 2. Title of the book, collection, publication – italics
 3. Article title – Normal (without quotation marks)
 4. Newspaper and magazine title – italics
 5. law title – italics
 6. the name of the official newsletters normal with quotation marks
 7. The same – italics.

 

Quoting archival sources:

Archives of Tuzla Canton (hereinafter: ATK), Fund: National Council of Tuzla (hereinafter: NVT), 55/1. Call to the People’s Army. Note: Specify the name of the document in italics. In the case of raw material, please provide basic information about the document, in terms of the sender, address and date.

 

Citing a book:

Sead Selimović, Izet Šabotić, Second Corps of the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina 1992-1995, Tuzla 2017, 133. (do not write page code on page number).

When quoting the same book in the footer below, insert: Ibidem, 81.

When the same book is cited elsewhere in the paper, use the abbreviated name that will be defined in the footnote for the source or literature cited. (eg: S. Selimović, I. Šabotić, Second Corps of the ARBiH, 94).

 

Citing papers in journals:

Adnan Jahić, How Tuzla Welcomed the Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Historical Thought, Volume 2, No. 2, Tuzla 2016, 101.

When quoting the same work in the following footnote, insert: Ibidem, 114.

When the same work is cited elsewhere in the paper, use the abbreviated name: A. Jahić, How Tuzla Went into creation of the Kingdom of SHS, 98.

 

Citation of papers in proceedings:

Fedžad Forto, Establishment and Operation of the Militia in Sarajevo 1945, Contributions to the History of Bosnia and Herzegovina in Socialist Yugoslavia, Proceedings, Sarajevo 2017, 85-88.

When quoting the same work in the following footnote, put: Ibidem, 92.

When quoting the same work elsewhere in the paper, use the abbreviated name:

F. Forto, Establishment and Operation of the Militia, 140.

 

Citing newspaper articles:

“A New Blow to the Cracked Yugoslavia”, Oslobodjenje, Vol. XLVIII, No. 356, Sarajevo, 12 September 1991, 6.

Note: If the caption has an author, indicate the author (as indicated in the signature).

When quoting the same article in the footer below, insert: Ibidem.

When the same article is cited elsewhere in the paper, use the abbreviated name:

“A new blow to a broken Yugoslavia”, Oslobodjenje, 6

 

Citing of official state pubications:

Decision on the Recognition of the Statehood of the Federal Republic of Bosnia and Herzegovina, “Official Gazette of the Federal Republic of Bosnia and Herzegovina”, Vol. XLVII, No. 37, of 23 December 1991, 1085.

 

Citation from the Internet:

Avdo Metjahić, Who is Husaga Čišić, http://www.orbus.be/aktua/arhiva/aktua2345.htm (Accessed: 7/26/2013).

 

Address of the Editorial Board: Ul. Dr. Fuada Idrizbegovića br. 26

(for the journal „Historijski pogledi”)

75000 Tuzla - Bosnia and Herzegovina

E-mail: cimoshis@gmail.com

 

Editorial Board of Historical Views