• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Journal of Eastern Anatolia Social Science Trends

ISSN(p): | ISSN(e):2564-7202
Details
...
Not Indexed

Journal of Eastern Anatolia Social Science Trends

E-ISSN 2564-7202
P-ISSN
Publisher Name Hakkari University
Email ey_akcay@hotmail.com
Language English, Turkish
Starting Year 2017
Discipline Social Sciences
Frequency Semi Annually
Website http://journalofeast.hu.edu.tr/
Country Turkey
Accessing Method
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Do?u Anadolu Sosyal Bilimlerde E?ilimler Dergisi (DASED) (Joural of East Anatolian Social Sciences Trends) (J-EAST), Nisan ve Ekim aylar?nda olmak üzere y?lda iki say? yay?nlanan hakemli online yay?n yapan akademik bir dergidir. 2.Do?u Anadolu Sosyal Bilimlerde E?ilimler Dergisi, e?itim bilimleri, ö?retmen yeti?tirme, uluslararas? ili?kiler, iktisat, i?letme, ekonometri, maliye, siyaset bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi, psikoloji, tarih, Türk dili ve edebiyat?, felsefe, hukuk ve din bilimleri alanlar?nda ulusal/uluslararas? düzeyde bilimsel bir niteli?e sahip, özgün ara?t?rma makalelerine ve derlemelere yer verir. 3.Do?u Anadolu Sosyal Bilimlerde E?ilimler Dergisi, Aç?k Eri?im ilkeleri gere?i, makale yollama, de?erlendirme ve yay?nlama süreçlerinde yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir. 4.Do?u Anadolu Sosyal Bilimlerde E?ilimler Dergisinde makaleler Türkçe ve ?ngilizce olmak üzere iki dilde yay?nlanabilir. Derginin tüm say?lar?na online (Dergi Ar?ivi bölümünden) ula??labilir. 5.Do?u Anadolu Sosyal Bilimlerde E?ilimler Dergisine gelen çal??malar kör hakemlik sistemi ile de?erlendirilir. Uygun bulunan çal??malar, isimsiz olarak ilgili alanda iki hakeme de?erlendirilmek üzere gönderilir. Hakem de?erlendirmelerinde makale hakk?nda olumlu ve olumsuz görü?ün e?itli?i durumunda editörün görü?ü al?n?r. Kör hakem de?erlendirme süreci benimsendi?inden yazar ve hakem birbirlerinin kimli?inden habersizdir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: