• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Demiryolu Muhendisligi

ISSN(p):2149-1607 | ISSN(e):2687-2463
Details
...
Not Indexed

Demiryolu Muhendisligi

E-ISSN 2687-2463
P-ISSN 2149-1607
Publisher Name Demiryolu Muhendisleri Dernegi
Email omurakbayir@gmail.com
Language Turkish
Starting Year 2014
Discipline Engineering Research
Frequency Semi Annually
Website http://dergipark.gov.tr/demiryolu
Country Turkey
Accessing Method double-blind review
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Mühendisliği (Railway Electrical & Electronics Engineering) Demiryolu Sinyal Sistemleri (Railway Signaling Systems) Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı (Railway Signalling Systems Design) Elektrifikasyon ve Enerji Besleme (Electrification & Energy Supply) Telekominikasyon (Telecommunications) Raylı Ulaşım Sistem Elektrotekniği (Electrotechnical for Railway Systems) Demiryolu Araçlarının Cer Sistemleri (Railway Traction System) Kumanda ve Kontrol (Command and Control) Güç Elektroniği Sistemleri (Power Electronic Systems) Enerji Sistemlerinin Analizi (Power System Analysis) İndüksiyon Makinalarının Kontrolü (Control of Induction Machines) Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri (Nonlinear Control Systems) Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri (Safety Critical Computer Systems) Elektrik Makinalarının Dinamiği (Dynamics of Electrical Machines) Temel Elektrik Makinaları (Basic Electrical Machinery) Kontrol Merkezleri (Control Centers) Varlık Yönetimi (Asset Management) Sertifikasyon & Homologasyon (Certification & Homologation) Bakım (Maintenance) RAMS (Güvenirlik, Bulunabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Emniyet Analizleri (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) Veri ve Dijital Demiryolu (Data and the Digital Railway) Cer Sistemleri Analiz ve Tasarımı (Analysis and Design of Traction Systems) AC ve DC Cer Sürücü Kontrolü (AC and DC Traction Control) Katener Kontak Sistemleri (Catenary Power Systems) Modern Kontrol Sistemleri (Modern Control Systems) Nöro-Bulanık Kontrol (Neuro-Fuzzy Control) SCADA Sistemleri (SCADA Systems) Modern Kontrol Sistemleri (Modern Control Systems) Elektronik ve Röleli Koordinasyon Sistemleri (Electonics and Relay Coordination Systems) Raylı Sistemlerde İleri Sinyalizasyon Sistemleri (Advanced Signaling in Rail Systems) Bilgisayar Güvenilirliği ve Güvenliği (Computer Reliability and Security) Raylı Sistemlerde Haberleşme (Rail Systems Communications) Raylı Sistemlerde Trafik Kontrolü (Traffic Flow in Rail Systems) Raylı Sistemlerde Operasyon ve Kontrol (Rail systems Operation and Control) Raylı Sistemlerin Sinyalizasyonu (Konvansiyonel, CBTC, ERTMS, ECTS Vb) (Rail Systems Signalization(Conventional, CBTC, ERTMS, ECTS Etc)) Raylı Sistemlerin Elektrifikasyonu (AC ve DC) (Rail System of Electrification (AC and DC)) Raylı Ulaşım Araçlarında Hareket Kontrolü (Rail Transport Vehicles Motion Control) Raylı Sistemlerin (ve Bu Sistemlerde Kullanılan Araçların) Enerji Verimli Tasarımı ve Kullanılması (Rail Systems (and in These Systems Used Cars), and Using Energy Efficient Design) Enerji Verimli Livre Optimizasyonu Ve Filo Yönetimi (Energy Efficient Livre Optimization And Fleet Management) Raylı Ulaşım Araçlarının Otomasyonu (Means Of Rail Transport Automation) Raylı Ulaşım Sistemlerine Yönelik SCADA Uygulamaları (Rail Transport Systems SCADA Applications) Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu ve Sürücü Bilgilendirme (Rail Transport Systems Passenger and Driver Information) Raylı Ulaşım Sistemlerinde Haberleşme (Rail Transport Systems Communications) Raylı Sistemlerde Fonksiyonel Güvenlik (Rail Systems Functional Security) Raylı Ulaşım Sistemlerinde Acil Durum ve Afet Planlaması (Rail Transport Systems, Emergency and Disaster Planning) Raylı Ulaşım Sistemlerinin Simülasyonu (Rail Transport Systems Simulation) Raylı Ulaşım Sistem Bilişimi (Rail Transport System İnformatics) Raylı Sistemler Makina Mühendisliği (Railway Mechanical Engineering) Raylı Sistemler Mekaniği (Mechanics of Railway Systems) Demiryolu Araçları ve Komponentleri Tasarımı ve Analizi (Design and Analysis of Railway Vehicles and Components) Konstrüksiyon Sistematiği (Design Methodology) Deneysel Mekanik (Experimental Mechanics) Gürültü ve Titreşim Kontrolü (Noise and Vibration Control) Uluslararası Standartlara göre Demiryolu Araçlarının Testi ve Kabulü (Testing and Acceptance of Railway Vehicles According to International Standards) Raylı Sistemlerde Yakıt ve Yağlayıcılar (Railway Systems Fuel and Lubricants) Sonlu Elemanlar Analizi (Finite Element Analysis in Engineering) Ray Çeliklerinin Özellikleri ve Karakterizasyonu (Mechanical Properties of Rail Steel) Teknik Özellikler (Technical Specifications) İşletme Performansı (Operational Performance) Raylı Sistem Aracı Satın Alma Stratejileri (Rolling Stock Purchasing Strategy) Oturma Kapasitesi, Tren İçin Servis, İç Tasarım (Seat Capacity, on Board Service and Internal Design) Demiryolu Aracı Depoları (Rolling Stock Depots) Tahrik Gücü, Cer (Motive Power, Traction and Rolling Stock) Enerji ve Çevre (Energy and Environment) Varlık Yönetimi (Asset Management) Sertifikasyon & Homologasyon (Certification & Homologation) Demiryolu Araçlarında Bakım ve Tamir Maintenance and Repair of Rolling Stock Atık Su Sistemi (Disposal System) RAMS (Güvenirlik, Bulunabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Emniyet Analizleri (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) Raylı Sistem Araçları Dinamiği (Rail Systems Rolling Stock Dynamics) Ray ve Teker Etkileşimi (Rail and Wheel Interaction) Tren ve Hat Etkileşimi (Train and Track Interaction) Boji ve Vagon Tasarım Temelleri (Bogie and Wagon Design Fundamentals) Tren Aerodinamiği (Train Aerodynamics) Ergonomi ve Estetik (Ergonomics and Aesthetics) Raylı Sistemlerde Testler ve Kalibrasyon (Testing and Calibration in Rail Systems) (Certification in Rail Systems) Depo İşletme (Depot Operation) İleri Mühendislik Malzemeleri (Advanced Engineering Materials) Malzeme Öznitelikleri ve Belirlenmesi (Material Characterization) Tahribatsız Testler (Nondestructive Tests) Korozyon (Corrosion) Seramik Malzemeler (Ceramic Materials) Aşınma (Component Wear) Raylı Sistemlerde Çeken ve Çekilen Araçlar İle Yürüyen (Hareketli) Aksamlarının Yapısal Mukavemetlerinin Deneysel ve Sayısal Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (Rail Systems, and Marched with the Tools Taken (Moving) the Strength of Experimental and Numerical Characterization of Structural Components, Improvement and Development Activities) Raylı Sistemler için Yakıtlar ve Enerji Teknolojisi (Rail Systems for Fuels and Energy Technology) Raylı Sistemler için Yağlayıcılar ve Atık Yağ Yönetimi (Rail Systems for Lubricants and Waste Oil Management) Raylı Sistemlerde Çeken ve Çekilen Araçların Seyir Dinamiği ve Titreşim Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (Rail Systems and Withdrawn Vehicles Looking Dynamics and Vibration Characterisation, Improvement and Development Activities) Raylı Sistemlerde Çeken ve Çekilen Araçların Boji Sistemleri, Boji Dinamik Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (Rail Systems and Withdrawn Vehicles Bogie Systems, Bogie Dynamic Characterization, Optimization and Development) Hızlı Tren Setlerinin Aerodinamik Özelliklerinin Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (High Speed Train Sets of The Aerodynamic Properties of The Characterisation, Improvement And Development Activities) Şehir İçi, Şehirlerarası Raylı Sistemler İle Yolcu Taşımacılığında Yolcu Konforu Değerlendirme ve İyileştirme Çalışmaları (Inner-City, Inter-City Rail Passenger Transportation Passenger Comfort With The Systems Evaluation And Improvement) Raylı Sistemlerde Akustik Problemlerin Çözümü, Yolcu Konforu ve Yaşam Alanlarına Olan Gürültü Etkilerinin İncelenmesi, Karakterizasyonu ve Etkilerinin Azaltılması Araştırmaları (Acoustic Solution of Problems in the Rail System, Passenger Comfort and the Investigation of the Noise Impact on Living Spaces, Reducing the Effects of Research of Characterization and) Raylı Sistemlerde Ray-Tekerlek Etkileşimi Problemleri, Aşınma Değerlendirmeleri ve Modellenmesi ve İyileştirilmesi, Altyapıya Gelen Zorlanmaların Azaltılması için Yürüyen Aksamlar Üzerinde Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (Rail Systems, Rail-Wheel Interaction Problems, Wear Reviews and Modeling and Reduction of Strain From The Infrastructure, Improving The Driveline For Characterisation, Improvement and Development Activities) Raylı Sistemlerde Yeni Nesil Yüksek Teknolojili Hafifletilmiş Optimum Gövde Yapısal ve Yürüyen Aksam Tasarım, Karakterizasyon ve Değerlendirmesi (A New Generation of High-Tech Rail Systems Structural Optimum Body and Undercarriage Design Mitigated, Characterization And Evaluation) Raylı Sistemler İnşaat Mühendisliği (Railway Civil Engineering) Raylı Sistem Köprüleri (Bridges) Raylı Sistem Viyadükleri (Viaducts) Raylı Sistem Tünelleri (Tunnels) Raylı Sistemler Altyapısı ve Toprak İşleri (Earthworks) Peyzaj Tasarımı (Landscape Design) Çevresel Etki Değerlendirmesi (Environmental Impact Assessment) Demiryolu Yatırımlarında Planlama ve Proje Yönetimi (Planning and Project Management of Railway Investments) Kentiçi Raylı Sistemlerinin İşletilmesi (Operation of Urban Railway Transportation Systems) Demiryolu Üstyapısında Özel Konular (Special Topis on Railway Superstructure) Betonarme Köprüler (Concrete Bridges Design) Zeminlerin İyileştirilmesi (Soil Improvement) Çelik Köprülerin Projelendirilmesinde İleri Yöntemler (Advanced Methods in Steel Bridge Design) Yüksek Hızlı Demiryolları (High Speed Railways) Demiryolu Üstyapısı Hesaplamaları (Railway Superstructure Computations) Varlık Yönetimi (Real Estate Management) Sertifikasyon & Homologasyon (Certification & Homologation) Bakım (Maintenance) RAMS (Güvenirlik, Bulunabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Emniyet Analizleri (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) İleri Altyapı Tasarımı (Advanced Substructure Design) İleri Hat Tasarımı (Advanced Track Design) Ray ve Teker Etkileşimi (Rail and Wheel Interaction) Hatlarda Test, İnceleme ve Hata Tespiti (Testing, Inspection and Fault Analysis on Tracks) Raylı Sistemler Hat Dinamiği (Track Dynamics in Rail Systems) Raylı Sistemler Hat Bakım Yönetimi (Track Maintenance Management in Rail Systems) Tren ve Hat Etkileşimi (Train and Track Interaction) Raylı Sistemlerin Üst ve Altyapılarının Yapımı ve Bakımı (The Top of The Rail System and The Construction and Maintenance of Infrastructures) Raylı Sistemlerin Çevresel Etkileri ve Dışsal Maliyetler (The Environmental Impact of The Rail System and External Costs) Raylı Sistemlerin İnşaat ve İşletme Maliyetleri (Construction and Operating Costs of The Rail System) Raylı Sistemlerde Sürdürülebilirlik (Rail Systems Sustainability) Raylı Sistem Sanat Yapılarında Zemin Etütleri (Railway Art Builds Ground) Raylı Sistem Sanat Yapılarının Tasarımı (Tünel, Viyadük) ve Bunlara İlişkin İnşaat Yöntemlerinin Seçilmesi (Art Design of The Rail System (Tunnels, Viaducts) and The Construction Method Selecting) Raylı Sistem Üstyapılarının Yerinde Statik ve Dinamik Testleri (Rail System in Place of The Static and Dynamic Tests of Superstructure) Yorulma Testleri (Raylar, Çelik Köprü Taşıyıcı Sistem Elemanları) (Fatigue Tests (Rails, Steel Bridge Carrier System Elements)) Ray Tekerlek Etkileşimine Bağlı Üstyapı Bozulmaları (Ondülasyonlar, Titreşim Artışı, Deformasyonlar vb) ve Raylı Sistem Üstyapılarının Yorulma Ömürlerinin Saptanması (Ray Wheel Depends on the İnteraction of Superstructure Corruptions (Ondülasyon, İncrease İn Vibration, Deformation, Etc.) and Determination of The Fatigue Life of Railway Superstructure) Raylı Sistemlerde Üstyapı Elemanlarının Karakterizasyonu, Seçimi (Characterization of the Superstructure Elements, Selection of the Rail System) Üstyapı Tipleri ve Tasarımı (Pavement Types and Design) Geometrik Standartların Belirlenmesi (Determination of Geometric Standards) Kazalar ve Risk Analizi (Accidents and Risk Analysis) Betonarme Ve Çelik Köprüler (Reinforced Concrete and Steel Bridges) Raylı Sistemlerde Güzergah Tayini ve Zemin Etüdü (Dolgu, Yarma, Viyadük Ve Tüneller Dahil) Determination of Routes and Rail System in Ground Survey (Fill, Splitting, Viaducts And Tunnels)) Şehir İçindeki Raylı Sistemlerde Aç – Kapa Yönteminin Gerektirdiği İksa Ve Anayapıların Boyutlandırılması (Within a City Rail Systems Cut-And-Cover Method Requires Synthesis and Dimensioning of the Retaining Wall And) Riskli Arazilerde Heyelan Etütlerinin Yapılması. Drenaj ve Heyelan Önleme Projelerinin Hazırlanması (Risk of Landslides in Land Surveying. Drainage and Landslide Prevention Project Preparation Of) Raylı Sistemler İşletmeciliği, Lojistik ve Diğer (Railway Operation, Logistics etc) İstasyon Yönetimi ve İşletimi (Station Management and Operation) Tarife Politikası (Fares Policy) Servis Kalitesi (Service Quality) İş Çeşitlendirme (Business Diversification) Pazarlama ve Reklam (Marketing and Advertising) Olağan Şartlarda Trafik Yönetimi ve İşletme (Traffic Management and Operations Under Regular Conditions) Olağanüstü Şartlarda Trafik Yönetimi ve İşletme (Traffic Management and Operations Under Extreme Natural Hazardous Events) Kombine Taşımacılık (Combined transport) Ulaştırma Ekonomisi (Transport Economics Including Cost and Production Functions, Capacity, Demand, Pricing, Externalities, Modal Studies) Intermodal Rekabet (Intermodal Competition) Modal Tamamlayıcı (Modal Complementarity) Trafik Kestirimi (Traffic Forecasting) Hareketlilik Eğilimleri (Mobility Trends) Kullanıma Kabul (Commissioning into Use) Kapasite Yönetimi (Capacity Management) İstasyon Yeri Seçimi (Station Location Choice) İstasyon Tasarımı (Station Design) İstasyon İşlevselliği (Station Functionalities) Kent İçi ve Bölgesel Ağ Bağlantıları (Connections with Urban and Regional Networks) Mimari Tasarım (Architectural Design) Proje Yapıları (Kamu Mülkiyeti, Yap İşlet Devret, Franchising) (Project Architecture (Public ownership, PPP, Franchises, …)) Trenlerin Altyapıya ve İstasyonlara Erişimi (Train Access to Infrastructure and Stations) Trafik Akışı (Traffic Flow) Demiryolu Ağlarının Tasarımı ve Analizi (Design and Analysis of Transportation Networks) Kontrol ve Çizelgeleme (Control and Scheduling) Optimizasyon (Optimization) Kuyruk Teorisi (Queuing Theory) Logistik (Logistics) Tedarik Zincirleri (Supply Chains) İstatiksel, Ekonometri ve Matematiksel Modellerin Ulaştırma Problemlerine Uygulanması ve Geliştirilmesi (Development and Application of Statistical, Econometric and Mathematical Models to Address Transportation Problems) Maliyet Modelleri (Cost models) Fiyatlama ve/veya Yatırım (Pricing and/or Investment) Yolcu veya Nakliyeci Davranışları (Traveler or Shipper Behavior) Fayda Maliyet Metodolojileri (Cost-benefit Methodologies) Demiryolu Emniyeti (Railway Safety) Demiryollarında Fonksiyonel Emniyet (Functional Safety in Railways) Optimizasyonda Numerik Metotlar (Numerical Methods in Optimization) Endüstriyel Otomasyon (Industrial Otomation Systems) Raylı Sistem Eğitimi (Rail Education) Raylı Sistem Düzenlemeleri (Rail Governance & Regulation) Demiryolu Tarihi (Railway History) Demiryolu Edebiyatı (Railway Literature) Raylı Sistem Ulaştırma Sistemlerinin Tasarımı ve/veya Analizi (Design and/or Analysis of Rail Transportation Systems) Raylı Ulaştırma Sistemleriyle İlgili Ortaya Çıkan Yeni Teknolojiler (Emerging Technologies Related Rail Transportation Systems) Raylı Sistem Ulaştırmasının Çevresel Etkileri (Environmental Impacts of Rail Transportation) Raylı Sitem Kazaları ve Olayları (Rail Accidents and Incidents) Tehlikeli Mal Taşımacılığı (Carriage of Dangerous Goods by Rail) Politika ve Uygulama (Policy and Practice) Trafik Psikolojisi ve Davranışı (Traffic Psychology and Behaviour) Altyapı ve Yatırım Değerlemesi (Infrastructure and Investment Appraisal) Hükümet Politikalarını Değerlendirilmesi (Evaluation of Public Policies) Lojistik ve İşletme Modelleri (Logistics and Operations Models) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Logistics and Supply-chain Management) Hafif Raylı Sistem / Kent İçi Taşıma (Light Rail / Urban Transit) Metrolar (Metros) Maglev (Maglev) Pnomatik Kapsül Taşımacılığı / Hyperloop (Pneumatic Capsule Transport / Hyperloop) Araç, Altyapı ve Çevre Etkileşimi (Interaction of Vehicles with the Infrastructure and the Environment) Intermodal taşımacılık (Inter-modal Transport) Multimodal Taşımacılık (Multi-modal Transport) Ergonomi (Human Factors) Güvenislik ve Emniyet (Reliability and Safety) Müşteri Arayüzleri (Customer Interfaces) Demiryolu Mühendisliği Eğilimleri (Railway Engineering Trends) İleri Yöneylem Araştırması (Advanced Operational Research) Taşıma Şebeke Analizi (Transport Network Analysis) Servis Kalitesi Yönetimi (Service Quality Management) Taşıma ekonomisi (Transport Economy) Raylı Sistemler İşletme Yönetimi (Rail Systems Operations Management) Risk Analizi ve Yönetimi (Risk Analysis and Management) Raylı Sistemler Proje Yönetimi (Rail Systems Project Management) Risk ve Güvenlik Analizi ve Yönetimi (Risk and Security Analysis and Management) İnsan Faktörü (Human Factor) Kaza İnceleme ve Raporlama (Accident Investigation and Reporting) Raylı Sistemler Emniyet Standartları ve Yasal Düzenlemeler (Rail Systems Safety Standards and Regulations) Raylı Sistemler Emniyetli Proje Yönetimi (Rail systems Safety Project Management) Raylı Sistemlerin Planlanması (Yüksek Hızlı Tren, Şehirlerarası Tren) ((Planning of the Rail System (High Speed Rail, Intercity Train)) Kentsel Toplu Taşımada Raylı Sistemlerin Planlanması (Metro, Hafif Raylı ve Cadde Tramvayı) (Urban Planning of Rail Public Transport System (Metro, Light Rail and Streetcar Named Streets)) Raylı Sistemlerin Projelendirilmesi ve Yapımı (Hızlı Tren, Şehirlerarası Tren, Kentsel Raylı (Metro, Hafif Raylı ve Cadde Tramvayı) (Design and Construction of The Rail System (High-Speed Railway, İnter-City Railway, Urban Railway (Metro, Light Rail and Streetcar Named Streets)) Raylı Sistemlerin İşletilmesi (The Operation of The Rail System) Raylı Sistem Yatırımlarının Planlanması (Planning of İnvestment in The Rail System) Raylı Sistem Yatırımlarının Ekonomik Değerlendirilmesi (Economic Evaluation of İnvestment in The Rail System) Tren Kazaları (Train Accidents), Raylı Sistem Kazaları (Rail System Accidents)

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: