• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS)

Journal Papers (11) Details Call for Paper Manuscript submission Publication Ethics Contact Authors' Guide Line
1 Contributions of Transnational Education Experiences of Pre-service EFL Teachers to their Professional Development , Halime Nuran CANER
The notion of teachers’ professional development has shifted from simply short-term in-service training to every kind of informal experiences, professional meetings or mentoring activities that promote growth and development of the teachers in the profession. Concerning this fact in mind, it is supposed that the transnational education experiences of preservice teachers might also serve for their professional developments. Although the available literature revealed that the transnational education or short term mobility experiences somehow contributed to the professional development of pre-service teachers, it seems that in-depth studies uniquely focused on the perceptions of EFL pre-service teachers on the contribution of transnational education experiences to their professional development is scarce in number. Thus, the present study intended to examine the perceptions of pre-service EFL teachers qualitatively regarding the contribution of short term mobility experiences to their professional development. The data of the present study is gathered through two-round e-mail interviews with available participants, who are 19 pre-service EFL teachers enrolling in a foreign language teacher education program of a state university in Turkey. The gathered data is analyzed through semantic level thematic analysis of recurrent patterns in their e-mails and the findings were presented in frequencies and percentages adapting a hermeneutic approach. As for the trustworthiness of the findings, the themes emerged from the content analysis of the data were verified by another expert in the field. The findings of the present study revealed that transnational education experiences of participants contributed to their professional development in terms of some aspects including active learning and understanding educational policies and practice in other contexts, using inclusive practices and practicing in a collaborative environment and getting coaching/expert support to a great amount.
2 The Life of Akkoyunlu Yoruks in Beykonak  (Akkoyunlu Yörüklerinin Beykonak Kışlağında Yaşamları) ,    Cemali SARI; Fatih KAYA
ABSTRACT Almost 30 years ago in Beydağı, it is known that more or less animal breeding has been done in almost every plateau. Today, however, the number of plateaus in which these activities are carried out is gradually diminishing.  For Kumluca and Beykonak people, while livestock was among the most important socio-cultural and economic activities in the past, it has lost its importance in the region today. Almost all the yoruk groups, including the Akkoyunlu yoruks, chose the settled life.  When the relevant literature is reviewed, it is seen that there is enough comprehensive scientific study on transhumance activities. Previous studies on the subject were generally on plateau, plateau and plateau culture within the scope of transhumance activities, whereas the studies of the winter life of the yoruks are seen extremely limited in the field. In this study, the lives of the Akkoyunlu Yoruks in Beykonak barracks were chosen as a research topic, and it was aimed to eliminate this deficiency. Face to face interviews were made with Akkoyunlu Yoruks living in Beykonak barracks and the obtained data were analyzed and interpreted.  Akkoyunlu Yoruks recently abandoned traditional plateau activities and settled in Beykonak neighborhood. Although Akkoyunlu Yoruks abandoned their past habits as economically, they still continue their culture by maintaining their traditions and customs. These yoruk groups want to continue their culture in the traditions of; asking parents’ permission for marriage, wedding, circumcision, military service and death ceremonies. Akkoyunlu Yoruks often have expressed that they are in an effort to live by traditions and keep them alive.    Keywords   Akkoyunlu Yoruks  Plateau Culture  Beydağı  Beykonak  Kumluca    Cited as (APA): Sarı, C. & Kaya, F. (2019). The life of Akkoyunlu Yoruks in Beykonak. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(1), 20-31.   ÖZET    Beydağlarında yaklaşık 30 yıl öncesine kadar hemen her yaylada az ya da çok hayvan yetiştiriciliği yapıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise bu faaliyetlerin yürütüldüğü yaylaların sayısı giderek azalmaktadır.  Hayvancılık, Kumluca Beykonak ve çevresinde yaşayan insanların en önemli hem sosyo-kültürel hem de ekonomik faaliyetleri arasında olmasına rağmen, günümüzde yörede fazla önemi kalmamıştır. Akkoyunlular da dâhil hemen hemen tüm yörük grupları yerleşik hayata geçmişlerdir.  İlgili literatür tarandığında, yaylacılık faaliyetleri hakkında yeteri kadar kapsamlı bilimsel çalışmanın yapıldığı tespit edilmektedir. Daha önce yapılan çalışmaların konuyu; yaylalar, yaylacılık ve yayla kültürü kapsamında ele aldığı, yörüklerin kışlak yaşamlarını inceleyen araştırmaların ise son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Beykonak kışlağında Akkoyunlu Yörüklerinin yaşamları araştırma konusu olarak seçilerek bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Beykonak kışlağında yaşayan Akkoyunlu Yörükleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.  Akkoyunlu Yörükleri yakın geçmişte geleneksel yaylacılık faaliyetlerini terk ederek eski kışlakları Beykonak mahallesine yerleşmişlerdir. Akkoyunlular, geçmiş alışkanlıklarını ekonomik olarak terk etseler de günümüzde örf ve adetlerini sürdürerek kültürlerini devam ettirmektedirler. Yerleşik hayata geçen bu Yörük grubu; kız isteme, düğün, sünnet, askerlik ve ölüm törenlerinde kültürlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Akkoyunlular, sıklıkla geçmişini yaşamak ve yaşatmak gayreti içinde olduklarını ifade etmişlerdir.    Anahtar Kelimeler  Akkoyunlu Yörükleri  Yayla Kültürü  Beydağı  Beykonak  Kumluca         APA’ya göre alıntılama: Sarı, C. ve Kaya, F. (2019). Akkoyunlu Yörüklerinin Beykonak kışlağında yaşamları. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 1(1), 20-31.    
3 Examination of the Relationships Between Irrational Romantic Relationship Beliefs and Happiness Among University Students (Üniversite Öğrencilerinde Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi) ,    Tuba PALA AKBABA; Demet EROL
ABSTRACT The purpose of this research was to study the relations between the irrational romantic relationship beliefs and happiness in a sample of 466 students in Akdeniz University (283 female, 183 male) in 2017-2018 Educational Fall Term. The Turkish version of the Irrational Romantic Relationships Beliefs Inventory (Sarı, 2008) and The Oxford Happiness Questionnaire Short Form (Doğan ve Çötok, 2011) were used for data collection. The sub-dimensions of the Irrational Romantic Relationships Beliefs Inventory were, “Extreme expectations”, “Mind reading”, Thinking differently”, “Physical closeness” “ Gender differences” and “Using social time”. Multiple regression analyses revealed that “gender differences” and “thinking differently” dimensions of the irrational romantic . KEYWORDS Irrational Romantic Relationship Beliefs  Happiness  University Students    Cited as (APA): Pala Akbaba, T. & Erol, D.(2019). Examination of the relationships between ırrational romantic relationship beliefs and happiness among university students. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS),1(1), 32-44. ÖZET    Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi’ nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 283’ ü kız ve 183’ ü erkek olmak üzere 466 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançlarını ölçmek için Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (Sarı, 2008), kullanılmıştır. Bu ölçek, romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlara ilişkin “Aşırı beklentiler”, “Sosyal zaman kullanımı”, “Fiziksel yakınlık”, “Zihin okuma”, “Cinsiyet farklılıkları” ve “Farklı düşünmek” olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bireylerin yaşamlarındaki genel mutluluğunu ölçmek için Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (Doğan ve Çötok, 2011) kullanılmıştır. Romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ölçeğinin alt boyutları olan “Cinsiyet farklılıkları” ve “Farklı düşünmek” alt boyutlarının mutluluğu olumsuz yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.  ANAHTAR KELİMELER Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar  Mutluluk  Üniversite Öğrencileri     APA’ya göre alıntılama: Pala Akbaba, T. ve Erol, D.(2019). Üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 1(1), 32-44.    
4    Comparative Collocations as Cognitive Classifiers are Bases of Lexical Categories ,    Alla NIKISHOVA; Elena KRYVONOSOVA
ABSTRACT     The paper is devoted to the linguistic phenomena of cognitive classifiers and the way they are defined in the Russian, English and French languages. Different aspects of the cognitive approach in linguistics science are considered as the legitimate interdisciplinary paradigm. The concepts are presented from several viewpoints. The comparative collocations are given a detailed examination covering the processes determined by national and cultural specific background. The need to study comparative constructions in the language is due to the fact that the mechanism of comparison occupies an important place in human thinking. Comparisons play an important role in the formation of the conceptual picture of the world, clarify and concretize the person's ideas about objects and phenomena. The analysis of comparisons allows us to penetrate into the deep mechanisms of cognitive processes of ordinary consciousness. The category of cognitive classifiers is one of the least developed in linguistics. The importance of determining the composition and functions of cognitive classifiers in the structuring of the conceptual sphere and semantic space of the language determines the relevance of the work. The presence of common standards of comparison for different linguistic cultures is explained by the fact that there is almost the same reflection in the language of universal practice. The analysis of the material also reveals significant differences in the standards of comparison, which are determined by differences in cultures associated with realities, historical events, peculiarities of natural conditions and traditions.    KEYWORDS  Cognitive Classifier  Comparative Collocation  Supporting Component  Lexeme  Substance of Expression     Cited as (APA): Nikishova, A. & Kryvonosova, E. (2019). Comparative collocations as cognitive classifiers are bases of lexical categories. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS),1(1), 45-61.    
5 The Concept of Quran in Old Turkish Quran Translations ( Eski Türkçe Kur’an Tercümelerinde Kur’an Kavramı) ,    Suat ÜNLÜ
ABSTRACT As it is known, translating a religious text and naming the concepts in the text should not only be fearful of temptation as a result of religious misnomerations and meanings, but also because translating a text from one language to another is very difficult in the structure of languages, people are always more likely they preferred to use the words of the translated language. The aim of this study is to determine the equivalence of the concepts in the Quranic translations in the old Turkish texts, which is one of the most important religious texts in the field of Turcology, and to show how successful Turkish has been in a wide geographical area since the ancient times.  KEYWORDS Quran Book Truth  Old Turkish Besir  Cited as (APA): Ünlü, S. (2019). The concept of Quran in old Turkish Quran translations. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(1), 62-100.   ÖZET  Bilindiği üzere dini bir metni tercüme etmek, metin içinde geçen kavramlara ad vermek gerek dini yönden yanlış adlandırmalar ve anlamlandırmalar sonucu günaha girme korkusu gerekse de bir metni bir dilden başka bir dile tercüme etme dillerin yapıları içinde çok zor olduğundan, insanlar hep işin kolayına kaçarak daha çok tercüme edilen dilin kelimelerini kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu  çalışmada, Türkoloji alanında büyük yer tutan dini metinlerden  Eski Türkçe Kur’an tercümelerinde kavram/kavramların Kur’an örneğinde karşılıklarını tespit ederek yeryüzünde çok eski zamanlardan bu yana geniş bir coğrafi alanda var olan Türkçenin bu kavramlara karşılık vermede ne kadar başarılı olduğunu gösterebilmektir.  ANAHTAR KELİMELER  Kur’an Kitap Hak  Eski Türkçe Beşįr     APA’ya göre alıntılama: Ünlü, S. (2019). Eski Türkçe Kur’an tercümelerinde Kur’an kavramı. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 1(1), 62-100.  
6 Investigation of English Language Teachers and School Principals’ Views on the Foreign Language-Based Implementation in 5th Grades in Secondary Schools (Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi) ,    Oğuz KAYABAŞI;  Erdoğan KÖSE
ABSTRACT   As from 2017-2018 academic year, the Ministry of National Education (MNE) has initiated foreign language-based class implementation in the 5th grades of the middle schools. For this reason, it is very important to determine the opinions of teachers and school administrators, who are program practitioners, about the implementation and to make the system more widespread and to conduct it more systematically and properly throughout the country. With this motivation, it was tried to determine the opinions of the English teachers and school administrators about the foreign language-based class practice in the 5th grade of the secondary school which is still continuing as a pilot application. The study adopted the case study design of qualitative research methods. Data were collected through interview form consisting of semi-structured questions. The study group consisted of 16 English language teachers and 4 school principals who were voluntarily working in the pilot schools in five central districts of Antalya. As a result of the research, it was revealed that the practice was positive, but some shortcomings of the  practice should be ironed out and then it should be generalized.  KEYWORDS English Teaching  Foreign Language  Foreign Language-Based Class     Cited as (APA): Kayabaşı, O. & Köse, E. (2019). Investigation of English Language Teachers and School Principals’ Views on the Foreign Language Based Implementation in 5th Grades in Secondary Schools. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 101-120.   ÖZET Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5. sınıflarda ülke genelinde belirlenen okullarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasını başlatmıştır. Bu nedenle program uygulayıcıları olan öğretmen ve okul yöneticilerinin uygulama hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi, uygulamanın yaygınlaştırılarak ülke genelinde daha sistematik ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmada halen pilot uygulama olarak devam eden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında İngilizce öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile desenlendirilmiştir. Çalışmada veriler, görüşme formu ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Antalya ili beş merkez ilçesinde pilot olarak uygulama yapılan okullarda görev yapan, gönüllü olarak araştırmaya katılan 16 İngilizce öğretmeni ve dört okul yöneticisinden oluşmuştur. Araştırmanın sonucunda uygulamanın olumlu olduğu, ancak uygulamanın eksik yanlarının giderilerek yaygınlaştırılması gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.  ANAHTAR KELİMELER    İngilizce Öğretimi  Yabancı Dil  Yabancı Dil Ağırlık Sınıf       APA’ya göre alıntılama: Kayabaşı, O. ve Köse, E. (2019). Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 1(2), 101-120.  
7 Medical Tourism and a Research about Applications in Antalya: Example of Akdeniz University Hospital   (Medikal Turizm ve Antalya’daki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği) ,    Cemali SARI; Ayşe Ulusoy DERİN
ABSTRACT The purpose of this research is, applications of medical tourism in Antalya that has been recently very important, to determine opinion of medical tourists and hospital staff who participared to the research in Akdeniz University Hospital and to put forth the potential of medical tourism research. In this research a survey has been prepared for the participaters. Foreign patients were given a survey that consists totaly 5 chapters and 30 questions and hospital staff were given a survey that consists 11 questions. Surveys have been made to the 52 patients who came to the hospital between November 2016- February 2017 and also to the 26 staff face to face.  Acording to the findings, medical tourists chose Akdeniz universty Hospital not because of the intermediary establishments, because of the friend advices, internet and the doctors. Medical tourists defined that they are satisfied about staying, food and beverages, the service quality of the hospital staff. But education was not enough for the staff who look after to the foreign patients.  In medical tourism, the decision process of foreign patients starts with the cure of the illness' search. And then decision is made to travel, destination country is choosen and persons or institutions are choosen who present this service. Antalya has a very high potential for medical tourism because of its tourism experience, services in medical tourism institutions, financially satisfaying and staff quality who services to the foreign patients.    KEYWORDS   Medical Tourist  Medical Tourism  Akdeniz University Hospital  Antalya    Cited as (APA Sarı, C., & Ulusoy Derin, A. (2019). Medical Tourism and a Research about Applications in Antalya: Example of Akdeniz University Hospital. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 121-143.   ÖZET  Bu araştırmada amaç, son yıllarda oldukça önem kazanan medikal turizm, Antalya’daki uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi örneği ile bu kurumdan yararlanan medikal turistlerin ve hastane sağlık personelinin görüşlerini belirleyerek araştırma sahasının medikal turizm potansiyelini ortaya koymaktır.  Araştırmada, yabancı hastalara toplam 5 bölüm, 30 sorudan oluşan bir görüşme formu, sağlık personeline de 11 sorudan oluşan bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formları Kasım 2016 – Şubat 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gelen 52 yabancı hastaya ve 26 sağlık personeline yüz yüze uygulanmıştır.  Elde edilen bulgular doğrultusunda medikal turistlerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesini seçmelerinde aracı olan kuruluşların etkisinin az, yakın tavsiyesinin, internet ve doktor etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Medikal turistler hastanede konaklamadan, yeme-içmeden, personelden, hastanenin genel hizmet kalitesinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında sağlık personeline medikal turistler konusunda eğitim vermede yetersiz kalındığı görülmüştür.  Medikal turizmde yabancı hastaların karar verme süreci hastalığın tedavisinin araştırılmasıyla başlar. Daha sonra tedavi için seyahat etmeye karar verilir, gidilecek ülkenin seçimi yapılır ve son olarak bu hizmetleri tedarik eden kişi veya kurumlar seçilir. Sonuç olarak Antalya turizm tecrübesi, medikal turizm alanında hizmet veren kurumlarının kalite düzeyi, hizmet maliyetlerinin kabul edilebilir düzeyde oluşu, kurumlarındaki nitelikli sağlık personelinin yabancı hastalara yaklaşımı ile medikal turizmde önemli bir potansiyele sahiptir.    ANAHTAR KELİMELER  Medikal Turist  Medikal Turizm  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Antalya    Cited as (APA Sarı, C., & Ulusoy Derin, A. (2019). Medical Tourism and a Research about Applications in Antalya: Example of Akdeniz University Hospital. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 121-143.  
8    The Concept of Re-Orientalism in The Namesake ,    Hasan BOYNUKARA; Cengiz KARAGÖZ
  ABSTRACT    This paper attempts to offer an original insight into Jhumpa Lahiri’s novel The Namesake by exploring it in the light of Re-Orientalism which has arisen out of the outlooks of the South Asian writers. If Orientalism discussed by Edward Said means that there are negative stereotypical images in the Oriental nations and sharply determined lines between the West and the Orient, Re-Orientalism points to the perception that the diasporic South Asian writers seek to reflect backward, patriarchal and negative stereotypes about the South Asian culture and conventions in their literary texts. Lahiri’s work needs to be analyzed through this perspective since she could be said to draw upon patriarchal tendencies that place Indian women within the frontiers of ignorance and minor status, Indian parents’ lack of empathy for children’s desires and generation gap due to the parents’ obsession with clinging to unnecessarily rigid rules of Indian traditions. While the second generation Indian immigrants display manners that symbolize the signs of the Western ideals such as freedom of speech, gender equality and individual autonomy, their parents as the first generation Indian immigrants in America represent the backwardness, the fact of silencing women in the family as well as the construction of insurmountable barriers between themselves and modern thoughts.  KEYWORDS  Lahiri  Orientalism  Re-Orientalism  Patriarchy  Freedom  Generation  South Asian     Cited as (APA): Boynukara, H., & Karagöz, C. (2019). The Concept of Re-Orientalism in The Namesake. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 144-155.  
9 Second Pre-constitutional Era Career of War Minister-Nazım Pasha      (Harbiye Nazırı Nazım Paşanın II. Meşrutiyet Öncesi Kariyeri) , Ender KORKMAZ
ABSTRACT Nazım Paşa was the head of the Ottoman army in the First Balkan War which was an important and breaking point for Ottoman-Turkish history. Although he was the chief responsible for the heavy defeat in the war, he was not the subject of any independent study until this dissertation. This article scrutinizes Nazım Pasha's early military career during which he caused to be defeated in the First Balkan War due to his decision. As it could be seen through the work, pre-constitutional military carrier of Nazım Pasha who was commanding the Ottoman military machine throughout the First Balkan War, mainly consisted of bureaucratic and diplomatic duties. As a consequence, he had rather less battleground experience. This study focuses on this position of Nazım Pasha, who commanded the Ottoman army during the First Balkan War.  KEYWORDS Nazım Pasha  First Balkan War  Ottoman-Russian War  Treaty of San Stefano  Treaty of Berlin     Cited as (APA): Korkmaz, E. (2019). Second Pre-constitutional Era Career of War Minister-Nazım Pasha. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2),156-184.     ÖZET  Nazım Paşa, I. Balkan Harbi gibi Osmanlı-Türk tarihinin çok önemli bir kırılma noktasında Türk ordusunun başında bulunmuştur. Harpte yaşanan büyük yenilginin baş sorumlusu olmasına karşın bu makalenin bir parçası olduğu doktora tezi yazılana kadar herhangi bir müstakil çalışmanın konusu olmamıştır. İşbu makale aldığı kararlarla I. Balkan Harbinin hezimetle sonuçlanmasına yol açan Nazım Paşa’nın askeri kariyerinin ilk dönemini incelemektedir. Görüleceği üzere 1912 yılında Osmanlı askeri makinesi askeri makinesinin başına geçen Nazım Paşa’nın II. Meşrutiyet öncesi askeri kariyeri büyük oranda bürokratik ve diplomatik görevlerden oluşmaktadır. Buna karşın kendisinin kıta ve çatışma tecrübesi çok azdır. İşbu çalışma I. Balkan Harbi’nde orduyu yöneten Nazım Paşa’nın tespit edilen bu durumunu ortaya koymaktadır.    ANAHTAR KELİMELER     Nazım Paşa  I. Balkan Savaşı  Osmanlı-Rus Harbi  Ayastefanos Antlaşması  Berlin Antlaşması       1 Bu  Cited as (APA): Korkmaz, E. (2019). Second Pre-constitutional Era Career of War Minister-Nazım Pasha. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2),156-184.  
10 Regarding The Reading Of History Texts And Two Text Published On Kutb's Husrev u Şirin       (Kutb'un Hüsrev ü Şirin'inin Yayımlanmış İki Metni Ve Tarihî Metinlerin Okunması Üzerine) , Lütfiye GÜVENÇ
ABSTRACT   In addition to being one of the oldest, deep-rooted and rich languages of the world, Turkish has the same attributes in terms of written texts. As it is known, these texts of Turkish  language emerge with different alphabets in wide geographical areas where Turks have spread and lived in history. It is observed that the texts of Turkish language are written in Arabic alphabets intensively in terms of numbers and volumes, at the same time these are rare works that contain profound information from language and cultural point of view. Kub's Husrev u Şirin, which is the subject of this article, is one of these works. Same name as the Nizami's mesnevi it was translated into Turkish in 1341 by Kutb on behalf of Tini Bek Han, the ruler of Altınordu and his wife Melike Hatun. The only known copy of the work is registered in Bibliothéque Nationale in Turkish references section number 312.  In 1958, Ananiazs Zajaczkowski published Kutb's mesnevi Husrev u Şirin in Latin alphabet for the first time in Warsaw. Ten years later, in 1968, Necmettin Hacıeminoğlu published Kutus's Husrev ü Şirin and Dil Hususiyetleri by translating the text into Latin alphabet along with a wide range of language studies. When these two studies were examined, it was found that both of them had reading differences; In addition, it is seen in the studies that there are readings that are incompatible with the Arabic text of Hüsrev ü Şirin mesnevi of Kutb. The essence of the article is to reveal the necessity of the republication of this masterpiece based on the original work, which is very valuable in the field of historical Turkish language, by drawing attention to different readings and divergences in these two publications. Thus, it is hoped that revision of Kutb's Hüsrev ü Şirin will contribute to the steps to be taken to obtain sound manuscripts for other rare masterpieces of Turkish literature.   KEYWORDS   Husrev u Şirin  Kutb  Mesnevi  Historical Turkish  Text     Cited as (APA): Güvenç, L. (2019). Regarding The Reading Of History Texts And Two Text Published On Kutb's Husrev u Şirin. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2),185-198.     ÖZET  Türkçe, dünyanın eski, köklü ve zengin dillerinden olmasının yanı sıra yazılı metinleri bakımından da eski, köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Bilindiği gibi bu metinler tarih içerisinde Türklerin yayıldığı ve yaşadığı geniş coğrafi alanlarda farklı alfabelerle karşımıza çıkmaktadır. Türk diline ait metinlerin sayı ve hacim bakımından yoğun biçimde Arap alfabesi ile yazıldığı görülmektedir ki bu metinler aynı zamanda dil ve kültür açısından derin bilgileri içeren nadide eserlerdir. Bu makaleye konu olan Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i de bu eserlerdendir. Nizamî'nin aynı adlı mesnevisinden miladi 1341 yılında Kutb tarafından Altınordu hükümdarı Tini Bek Han ve eşi Melike Hatun adına Türkçeye tercüme edilmiştir. Eserin bilinen tek nüshası Bibliothéque Nationale'de Türkçe kaynaklar bölümünde 312 numarada kayıtlıdır. Kutb'un Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisini ilk defa 1958 yılında Ananiazs Zajaczkowski metin olarak Varşova'da Latin harfleriyle yayımlamıştır. Bundan on yıl sonra 1968 yılında eser, Necmettin Hacıeminoğlu tarafından Kutb'un Husrev ü Şirin'i ve Dil Hususiyetleri adıyla hem metni Latin harflerine çevrilerek hem de geniş bir dil incelemesi yapılarak neşredilmiştir. Söz konusu iki çalışma incelendiğinde her ikisinin de okuma farklılıkları bulunduğu; ayrıca çalışmalarda Kutb'un Hüsrev ü Şirin mesnevisinin Arap harfli metni ile de uyuşmayan okumalar olduğu görülmektedir. Makaleye esas teşkil eden husus, bu iki metin neşrinden hareketle farklı okumalara ve asıl metinden ayrışmalara dikkat çekerek tarihî Türk dili alanında çok değerli olan bu eserin orijinal metne dayanan yayımının gerekliliğini ortaya koymaktır. Böylece, Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i temelinde Türkçenin diğer nadide şaheserlerinin de yeniden gözden geçirilmesi, sağlam metinlerinin elde edilmesi yolunda atılacak adımlara katkıda bulunulması ümit edilmektedir.    ANAHTAR KELİMELER    Hüsrev ü Şirin  Kutb  Mesnevi  Tarihî Türkçe  Metin     Cited as (APA): Güvenç, L. (2019). Regarding The Reading Of History Texts And Two Text Published On Kutb's Husrev u Şirin. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2),185-198.
11 Social Studies Teacher Candidates’ Opinions on School Experience (Case of Akdeniz University)       Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) ,    Seda ALPASLAN; Yüksel KAŞTAN
  ABSTRACT   The purpose of this study is to determine the opinions of the teacher candidates who are studying in the Social Studies Education section towards the School Experience lesson. The research was carried out in the fall semester of 2016-2017 academic year through 56 teacher candidates in the 4th grade in the Department of Social Studies Education of Akdeniz University. The quantitative research model was adopted and a survey called “social studies teacher candidates ' views on school experience lesson” was used, which included personal information and statements developed by the researcher as a data collection tool. The study data were analyzed with the IBM SPSS 20.0 program. As a result, it has been reached that it is necessary and important for the teacher candidates who are studying in Social Studies Education program to be applied but they are reluctant to apply the course.    KEYWORDS   Social Studies  Teacher Candidates  School Experience       Cited as (APA) Alpaslan, S., & Kaştan, Y. (2019). Social studies teacher candidates’ opinions on school experience (Case of Akdeniz University). International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 199-214.     ÖZET  Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersine yönelik görüşlerini tespit etmektir. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında 4. sınıfta okuyan 56 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma modeli benimsenerek, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgiler ve ifadelerin yer aldığı “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri” adlı anket kullanılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi programında öğrenim gören öğretmen adaylarının dersin uygulanmasının gerekli ve önemli olduğu, ancak uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının dersin uygulanmasında isteksiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.    ANAHTAR KELİMELER    Sosyal Bilgiler  Öğretmen adayları  Okul deneyimi     Cited as (APA) Alpaslan, S., & Kaştan, Y. (2019). Social studies teacher candidates’ opinions on school experience (Case of Akdeniz University). International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 199-214.