1 THE POLITICS OF THE DEAD BODY: ABJECT ENCOUNTERS IN “ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA”     , Sibel KABA
Bu çalışma, bir ceset varlığının önemli bir unsur olduÄŸu Anatoliain'de Bir Zamanlar Bir Ölülerin iÅŸlevlerini araÅŸtırıyor. Filmde, gece ve gündüz boyunca cinayet soruÅŸturması için Anadolu bozkırlarında bir ceset aramak üzere yola çıkan bir grup erkek. Bir cesedin varlığı, suçun, hukukun, iyiliÄŸin ve kötülüÄŸün kimlik, hukuk ve düzenin kırılganlığı bakımından gözden geçirilmesine fırsat verir. Bu ÅŸekilde, hem sosyo-kültürel hem de bireysel olarak ölüm ve bir ceset hakkında duyguların oluÅŸumu olarak düÅŸünülebilir. Buna paralel olarak, çalışma, cesedin iÅŸlevini ve anlamını açıklar, çalışma, Julia Kristeva'nın, “Korku Güçleri (1982: 4)” çalışmasında kavramsallaÅŸtırılmış bir itiraz kavramını, kimliÄŸi, sistemi ve düzeni rahatsız eden ve sınırlara saygı duymayan bir ÅŸey olarak takip ettiÄŸini, aralarındaki, belirsizlerin, kompozitin içindeki konumlar ve kurallar '. Kristeva'nın nesneyi kavramsallaÅŸtırmasıyla, bir zamanlar Anadolu'da bir zamanlar suç ve kötülüÄŸü, ölümün etkilendiÄŸi bir dünyadaki özneyi dengesizleÅŸtiren ahlaki bir kararsız yere koyma ve dikkatini çekme potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışıldı. sembolik düzenin kırılganlığı.  
2 FÄ°LM ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°NDE FORM Ä°ÇERİĞİ SORUNU , Hakan SAVAÅž    
Sanat eserlerinin analizine ve eleÅŸtirisine gelince, devam eden sanat felsefesi tartışmalarından birinin biçim-içerik iliÅŸkisi olduÄŸu söylenebilir. Yapıtın “ne” ile “nasıl” anlatıldığı arasındaki iliÅŸki, bu çalışmanın analizi ve eleÅŸtirisi için belirleyicidir. Bu iki unsur arasındaki iliÅŸkinin (nasıl yapılır; form içeriÄŸi) bir soruna dönüÅŸmesinin nedeni, hangisine öncelik verilmesi gerektiÄŸi konusundaki farklı düÅŸünce ve yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Film dilinin estetiÄŸi ve bu dilde anlam oluÅŸumu açısından, içeriÄŸin de önemli olduÄŸu düÅŸünülmektedir; ancak biçim mi yoksa içerik mi olduÄŸu sorusu tartışmaya açık bir sorudur. DiÄŸer sanat dallarında olduÄŸu gibi biçim-içerik iliÅŸkisi, sinema sanatında önemli bir tartışma konusudur. Filmin analizinde kullanılacak yöntem ve analizin dayandığı teori, önceliÄŸin izlenecek yolu belirleyen formata mı yoksa içeriÄŸe mi verileceÄŸi kararıdır. büyük ölçüde. Bu nedenle, bir filmin deÄŸerlendirilmesinde, form sanat problemi ile ilgili kavramların sinema sanatı için taşıdığı deÄŸerin belirlenmesinde netleÅŸtirilmesi gerektiÄŸi düÅŸünülebilir. Bu çalışmanın amacı; Film eleÅŸtirisinde konu, içerik, öz, biçim ve üslup kavramları arasındaki iliÅŸkiyi netleÅŸtirmeye çalışmak; Böylece, yöntemin kavramsal bilgisine dayanan bir öneri sunmak. Bu amaçla cevaplanması gereken sorular ÅŸunlardır:  
3 RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY AND CYBERBULLYING-CYBERVICTIMIZATION IN ADOLESCENTS: A RESEARCH ON A PRIVATE SCHOOL STUDENTS IN ESKÄ°SEHÄ°R ,   Sezen ÜNLÜ 1Yavuz TUNA 1Züleyha ÖZBAÅž ANBARLI 1Duygu TOSUNAY 1 Sezen ÜNLÜ 1Yavuz TUNA 1Züleyha ÖZBAÅž ANBARLI 1Duygu TOSUNAY 1
With the development of information technologies and formation of cyberspaces, peer bullying has experienced a transformation. Cyberbullying is the behaviour of any kind of cognitive, emotional, behavioral or sexual harassmentthat is applied in the relationship through these technologies. Adolescents, who are a critical stage in the development process, are the primary target of these behaviors called cyberbullying.Ability of empathyis seen as a prohibitive for cyberbullying. This study is determined the cyberbullying and cyber-victimization behaviors of 7th and 8th grade students in a private school in Eskisehir. In this research,it is aimed to reveal whether there is a correlation between students’ ability of empathy and cyberbullying, cyber-victimization behaviors. It is revealed that there is a significant correlation between cyberbullying and cyber-victimization, and as the empathy decreased cyberbullying behaviour increased.  
4 A CRITICAL VIEW TO CARROLL'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MODEL: DIAMOND TRADE AND BLOOD DIAMOND CASE , Ayla TOPUZ SAVAÅž
Diamond trade in Sierra Leone, an African country in the 1990s, caused the civil war. As a result of this war that lasted for 11 years and lost many people's lives. For the first time after World War II, a president of the state was tried and convicted. This trade and war is a turning point in many ways. In this study, Blood Diamond, a film about Sierra Leone's diamond trade and its trading, was intended to be qualitatively assessed in Carroll's four dimensions of responsibility (economic, legal, ethical and voluntary responsibilities) in the corporate social responsibility model. In the case study, the importance of model dimensions and their legal and ethical responsibilities are discussed in this model. As a result of the case study analysis, it can be said that the lack of legal and ethical responsibilities of the corporations may be dangerous for the life of the employees of the corporation and all thepeople in that country and for the safety of the employees. For the future of mankind and societies, legal and ethical responsibilities should lay the ground for economic responsibilities, and Carroll's model needs to be renewed. This study is important in terms of emphasizing the importance of legal and ethical responsibilities within the scope of corporate social responsibility.
5 MEASUREMENT OF CORPORATE REPUTATION: THE PERCEPTION OF GÜMÜÅžHANE UNIVERSITY BY INTERNAL STAKEHOLDERS , Birgül TAÅžDELEN 1Hande TAÅžLI 2 Birgül TAÅžDELEN 1Hande TAÅžLI 2
In this study, intra-GümüÅŸhane University share holders’ perception wise company reputation and reputation building eforts have been worked on and through a survey the works in progress have been supported. On the example of GümüÅŸhane University corporate reputation perception has been scrutinized and a survey has been held on the attendees and the results have been discussed.The working Universe in this comprehension,, GümüÅŸhane University Students, academic and rulings personnel have been set. The Sampling is made up of 710 haphazardly chosen people.As the result of the analysis of the symptoms, the attendees’ in general, GümüÅŸhane University directed reputation perceptions have been found at a statistical high level. Additionally, with respect to the department demographic variable, the attendees’ corporate reputation perceptions turn out tobe statistically and partially significantly different.    
6 AN EXAMINATION ON PROPAGANDA POSTERS PREPARED FOR SOVIET PARTISANS IN THE SECOND WORLD WAR , Mehmet Ozan GÜLADA, Caner ÇAKI
Nazi Germany attacked to Soviet Union on June 22, 1941. In this process, the Soviet Union declared mobilization throughout the country and called on the Soviet people to fight against the German Army. Partisan groups formed from the Soviet people began to give guerrilla war against the German Army. The Soviet partisans, during the most critical moments of the war, organized heavy sabotages, causing heavy losses against German troops. At the same time, the Soviet partisans damaged the German Army's transport lines, cutoff communication lines and informed the Red Army about the places where German troops were located. Soviet propaganda made propaganda activities against Nazi Germany in order to increase the number of partisans who fought throughout the country. How and in what way the Soviet posters prepared to organize the Soviet people against Nazi Germany as partisans for propaganda purposes in the Second World War was examined.The posters were analyzed by using the semiotic analysis method in qualitative research methods. The posters were analyzed by the Swiss Language Scientist Ferdinand de Saussure's Indicators Model. In the findings, it was revealed that the destruction caused by the German Army in the Soviet propaganda posters was transformed into hate speech and with the help of hate, the Soviet people was called to fight as a partisan against the German Army.    
7 ANALYSING NARRATION IN ADVERTISING IN THE CONTEXT OF HIERARCHY OF EFFECTS , Ebru TOPALN. Bilge Ä°SPÄ°R Ebru TOPALN. Bilge Ä°SPÄ°R
The quasi-experimental model is chosen among the quantitative research methods in analysing narration in advertising in the context of hierarchy of effects, and data is gathered through survey method. The survey is conducted in the control and experimental groups with 50 people in each. In the study, two TV ads, one narrative and the other non-narrative, are used. According to the study results, narratives advertisements (compared non-narrative advertisements) are observed totalshow a remarkable difference in the statistics ofbrand awareness, learning ad claims, persuasion and brand liking steps. Results of means show that the difference is in favour of the narrative advertisements. Brand intention does not show a remarkable difference between narrative and non-narrative advertisements.