• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN(p):2148-385X | ISSN(e):
Journal Papers (1) Details Yayın İlkeleri Yazım İlkeleri Yayın Süreci
...
Not Indexed

1 GELECEÄžE DÖNÜK KURTARICI BEKLENTÄ°SÄ°NÄ°N APOKALÄ°PTÄ°K TEMELLERÄ°: MESÄ°H/MEHDÄ° TASAVVURUNA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N BÄ°R ANALÄ°Z , Doç. Dr. Fadıl AyÄŸan
GeleceÄŸe dönük bir kurtarıcı beklentisi, her dinî gelenekte nitelikleri ve faaliyetleri farklılık gösterse de dinlerin çoÄŸunda mevcut bir inançtır. Yahudilik ve Hıristiyanlık açısından bakıldığında gerek kutsal metinlerde gerekse tarihî süreçte farklı Mesih tipolojilerinin olduÄŸu görülmektedir. Apokaliptik dönem ve bu dönemde yazılan apokaliptik literatürde ise Mesih beklentisi önemli ölçüde deÄŸiÅŸime uÄŸramıştır. Bu literatürde beklenen Mesih beÅŸer üstü mitolojik bir kahraman olarak tasvir edilir. Mesih beklentisine iliÅŸkin bölümlerde sembolik üslup ve mitolojik materyal, bu tasvir ve anlatımların temel özelliÄŸidir. Ä°slam’da Hz. Muhammed son peygamber olarak tanımlanmış ve kurtarıcı beklentisi inancın temel bir unsuru olarak görülmemiÅŸtir Bununla birlikte Ä°slam geleneÄŸinde kurtarıcı beklentisi nüzul-i Ä°sa ve mehdi inancı olmak üzere iki veçhesiyle varlık göstermiÅŸtir. Bu çalışmada Ä°slam geleneÄŸinde toplumda var olan Mesih/Mehdi tasavvuru apokaliptik gelenekle karşılaÅŸtırılmıştır. Bu karşılaÅŸtırma kurtarıcının ÅŸahsiyeti ve nitelikleri, gelmesinden önceki dönem, faaliyet göstereceÄŸi dönem, zaman tasavvuru ve sembolik üslup gibi baÅŸlıklardan hareketle yapılmıştır.