• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Kadim Hikmet Dergisi

Journal Papers (1) Details Call for Paper Manuscript submission Publication Ethics Contact Authors' Guide Line
1 DİYARBAKIR İLİ KOCAKÖY İLÇESİNDEKİ TABİAAT İLE İLGİLİ HALK İNANIŞLARI   , Salih ALMAZ
ÖZET   Din, toplumların sosyal ve kültürel yaşamlarının şekillenmesinde önemli bir etkendir. Bu sebeple İnsanın olduğu her yerde dinler de var ola gelmiştir. Dolayısıyla insanlık tarihinin her safhasında çeşitli dinlere ve bunlara bağlı inanç sistemlerine rastlanır. Halk arasında inanç düzeyinde varlığını sürdüren ve genellikle “halk inançları” olarak ifade edilen değerleri, bilimsel şekilde araştırıp ortaya çıkarmak dinler tarihçisinin görev alanlarındandır. Kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması, hiç şüphesiz onların araştırılıp yazılı kayıtlara aktarılmasıyla mümkündür. Kocaköy ve çevresi ile ilgili bilimsel olarak çalışılmamış olan halk inanış ve uygulamalarına ışık tutmak amacıyla bu makalede biz de Diyarbakır ili Kocaköy ilçesindeki “tabiat” ile ilgili halk inanışlarını, söz konusu yöre halkının dini inanç ve adetleri ile bunlara bağlı uygulamalarını dinler tarihi açısından değerlendirmeye çalıştık. Bu çalışmada, Kocaköy ilçesinde müşahede edilen yağmur duası, ağaç, hayvan, su, ateş gibi tabii varlıklara dair inanışlar tespit edilmiş ve bunlar Dinler Tarihi açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen bulguların kısa bir değerlendirilmesi yapılmış ve çalışmanın sonuna da konu ile ilgili resimler eklenmiştir.   Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, İnanış, Halk inanışları, Kocaköy, Tabiat.   PUBLIC BELIEF ABOUT NATURE IN KOCAKOY DISTRICT OF DİYARBAKIR   ABSTRACT Religion is an important factor in shaping the social and cultural lives of societies. For this reason, religions have come into existence wherever Human is. Therefore, at every stage of human history, various religions and belief systems connected to them are encountered. It is one of the duties of the historian of religions to scientifically research and reveal the values ​​that exist at the level of belief among the people and are generally expressed as "folk beliefs". The transfer of cultural values ​​from generation to generation is undoubtedly possible by researching them and transferring them to written records. In this article, in order to shed light on the folk beliefs and practices about Kocaköy and its surroundings that have not been studied scientifically, we tried to evaluate the folk beliefs about "nature" in the district of Kocaköy in Diyarbakır, the religious beliefs and customs of the local people and their practices in terms of the history of religions. In this study, beliefs about natural beings such as rain prayer, trees, animals, water and fire observed in Kocaköy district were determined and these were evaluated in terms of the History of Religions. As a result, a brief evaluation of the findings obtained from the study was made and pictures related to the subject were added to the end of the study. Keywords: History of Religions, Belief, Folk beliefs, Kocaköy, Nature.