1 DÄ°YARBAKIR Ä°LÄ° KOCAKÖY Ä°LÇESÄ°NDEKÄ° TABÄ°AAT Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° HALK Ä°NANIÅžLARI   , Salih ALMAZ
ÖZET   Din, toplumların sosyal ve kültürel yaÅŸamlarının ÅŸekillenmesinde önemli bir etkendir. Bu sebeple Ä°nsanın olduÄŸu her yerde dinler de var ola gelmiÅŸtir. Dolayısıyla insanlık tarihinin her safhasında çeÅŸitli dinlere ve bunlara baÄŸlı inanç sistemlerine rastlanır. Halk arasında inanç düzeyinde varlığını sürdüren ve genellikle “halk inançları” olarak ifade edilen deÄŸerleri, bilimsel ÅŸekilde araÅŸtırıp ortaya çıkarmak dinler tarihçisinin görev alanlarındandır. Kültürel deÄŸerlerin kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa aktarılması, hiç ÅŸüphesiz onların araÅŸtırılıp yazılı kayıtlara aktarılmasıyla mümkündür. Kocaköy ve çevresi ile ilgili bilimsel olarak çalışılmamış olan halk inanış ve uygulamalarına ışık tutmak amacıyla bu makalede biz de Diyarbakır ili Kocaköy ilçesindeki “tabiat” ile ilgili halk inanışlarını, söz konusu yöre halkının dini inanç ve adetleri ile bunlara baÄŸlı uygulamalarını dinler tarihi açısından deÄŸerlendirmeye çalıştık. Bu çalışmada, Kocaköy ilçesinde müÅŸahede edilen yaÄŸmur duası, aÄŸaç, hayvan, su, ateÅŸ gibi tabii varlıklara dair inanışlar tespit edilmiÅŸ ve bunlar Dinler Tarihi açısından deÄŸerlendirilmiÅŸtir. Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen bulguların kısa bir deÄŸerlendirilmesi yapılmış ve çalışmanın sonuna da konu ile ilgili resimler eklenmiÅŸtir.   Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Ä°nanış, Halk inanışları, Kocaköy, Tabiat.   PUBLIC BELIEF ABOUT NATURE IN KOCAKOY DISTRICT OF DÄ°YARBAKIR   ABSTRACT Religion is an important factor in shaping the social and cultural lives of societies. For this reason, religions have come into existence wherever Human is. Therefore, at every stage of human history, various religions and belief systems connected to them are encountered. It is one of the duties of the historian of religions to scientifically research and reveal the values ​​that exist at the level of belief among the people and are generally expressed as "folk beliefs". The transfer of cultural values ​​from generation to generation is undoubtedly possible by researching them and transferring them to written records. In this article, in order to shed light on the folk beliefs and practices about Kocaköy and its surroundings that have not been studied scientifically, we tried to evaluate the folk beliefs about "nature" in the district of Kocaköy in Diyarbakır, the religious beliefs and customs of the local people and their practices in terms of the history of religions. In this study, beliefs about natural beings such as rain prayer, trees, animals, water and fire observed in Kocaköy district were determined and these were evaluated in terms of the History of Religions. As a result, a brief evaluation of the findings obtained from the study was made and pictures related to the subject were added to the end of the study. Keywords: History of Religions, Belief, Folk beliefs, Kocaköy, Nature.