1 Dinî Hükmün Güncellenmesi: Alan?, ?mkân? ve Gerekçeleri   , Ahmet Yaman
Yüce Allah’?n buyruk ve belirlemelerine ba?l? oldu?u için dinî hükmün ve bunlar?n bir araya gelmesiyle olu?an f?kh?n güncellenmesi meselesi, hem akademik hem de duygusal boyutlar? olan ve bu sebeple de dikkatle ele al?nmas? gereken bir konudur. Bu mesele etraf?nda birisi tefrit di?eri ifrat say?labilecek iki sa?l?ks?z tav?r yan?nda, metodik çerçevede daha dengeli bir de?i?im teorisi öneren üçüncü bir tutum bulunmaktad?r. Dinî hükmün asla de?i?meyece?ini savunan tefrit yakla??m?, klasik f?k?h doktrinini, meseleye son noktay? koyan hükümler mecmuas? olarak görmektedir. Bunun kar??s?nda konumlanan ifrat görü?üne göre ise do?rudan Kitap ve Sünnet’te bulunanlar da dâhil olmak üzere dinî-f?khî hükümlerin tamam?, üretildi?i tarihsel ve toplumsal ?artlarla kay?tl?d?r. Dolay?s?yla toplum ve ?artlar?n de?i?imine paralel olarak bu hükümler de de?i?melidir. Daha dengeli ve yöntemsel olarak daha tutarl? olan üçüncü yakla??ma göre ise de?i?imin ilkesel olarak mümkün olmad??? alanlar d???nda kalan f?khî hükümler, dayanaklar? ve amaçlar? itibar?yla de?i?ime konu olabilirler. Bu yaz?, i?te bu son yakla??m etraf?nda baz? saptamalar yapacakt?r.