• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Sportif Bakis: Spor ve Egitim Bilimleri Dergisi

Journal Papers (9) Details Call for Paper Manuscript submission Publication Ethics Contact Authors' Guide Line
1 niversite ?rencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Kat?lmalar?na Engel Olabilecek Unsurlar?n ?ncelenmesi, Nurullah Emir Ekinci, Aslan Kalkavan, mit Do?an stn, Bolat Gndz
Bu al??man?n amac? niversite ?rencilerinin bo? zamanlar?nda hangi sportif veya kltrel/ sanatsal gibi spor d??? etkinlikleri tercih ettiklerinin ve bu etkinliklere kat?lmalar?nda engel olu?turan unsurlar?n e?itli de?i?kenler boyutunda incelenmesidir. al??mada Dumlup?nar niversitesi Fen Edebiyat ve Mhendislik Fakltelerinde ?renim gren ve tesadfi olarak seilen 339 ?renci gnll olarak yer alm??t?r. al??mada veri toplama arac? olarak Bo? Zaman Engelleri le?i kullan?lm??t?r. Verilerin de?erlendirilmesi a?amas?nda Yzde (%) ve Frekans (f) gibi tan?mlay?c? istatistiksel yntemlerin yan? s?ra ba??ms?z rneklem t testi ve tek ynl varyans analizi istatistiksel yntemleri kullan?lm??t?r. Sonu olarak kat?l?mc?lar?n %19,2 sinin bo? zamanlar?nda sportif etkinlikleri setikleri grlm?tr. Ayr?ca kat?l?mc?lar?n bo? zaman engellerinin cinsiyetlerine gre bilgi eksikli?i, arkada? eksikli?i ve zaman alt boyutlar?nda, ya?lar?na gre zaman alt boyutunda, ayl?k ortalama gelir seviyelerine gre ise birey psikolojisi ve tesisler/ hizmet alt boyutlar?nda anlaml? farkl?l?klar gsterdi?i tespit edilmi?tir (p0,05).
2 Milli E?itim ?uralar? Kapsam?nda Beden E?itimi Dersi, Osman Gm?gl, Mehmet Gral
Milli E?itim ?uralar?, 1939 y?l?ndan beri toplan?p e?itimle ilgili mevcut sorunlar? tespit etmekte ve bu sorunlar? ortadan kald?racak zmler aramaktad?r. Milli E?itim ?uras?, lkemizin e?itim ve ?retimle ilgili konular?n? incelemek ve neri niteli?inde kararlar almakla grevli en yksek dan??ma kuruludur. Talim ve Terbiye Kurulu'nca haz?rlanan tzk, ynetmelik, program ve ilkeleri inceleyerek karara ba?lar. Bu kararlar Milli E?itim bakan?n?n onay?yla kesinlik kazan?r. Bu ?uralar tavsiye kararlar? alarak hkmetlere e?itimle ilgili gr?ler bildirmektedirler. Ara?t?rma tarama modelinde betimsel bir al??mad?r. Mill E?itim ?ralar?, e?itimle ilgili yasa, ynetmelik, yasal dzenlemeler, Milli E?itim Bakanl???n?n e?itli yay?n ve istatistikleri ile bas?nda ?kan haberler ve ilgili ara?t?rmalardan yararlan?lm??t?r. Bu ara?t?rman?n amac?, Milli E?itim ?uralar?n?n toplanma amalar?n?, al?nan kararlar? irdelemek ?uralar?n Trkiye e?itim politikalar?n? belirlemedeki etkisi ve bu kapsamda Beden E?itimi Dersi kararlar?n?n ve de?i?iminin incelenmesidir.
3 Impact of Psychological Variables on Playing Ability of University Level Soccer Players, Ertan Tufekcioglu, Abdussalam Kanniyan, Mustafa Said Erzeybek, Fatih Kaya
The purpose of the study was to find out the relationship between psychological variables and soccer playing ability among the university level male players. 42 soccer players representing different universities who participated in inter university competitions were selected as the subjects of the study. The dependent variable was soccer playing ability and independent variables were the selected psychological variables. Soccer playing ability was determined through a 10 point scale at the time of competitions. Psychological variables included achievement motivation, anxiety, self-concept and aggression. The data was statistically analyzed using Karl Pearsons correlation coefficient and multiple regression analysis using SPSS. It was concluded that soccer playing ability has a positive correlation with achievement motivation and self-concept whereas anxiety and aggression have a negative correlation with soccer playing ability.
4 Spor Yapan Lise ?rencilerinin z Gven Dzeylerinin ?ncelenmesi, Nurullah Emir Ekinci, etin zdilek, Gamze Deryahano?lu, mit Do?an stn
Bu al??mada spor yapan lise ?rencilerinin z gven dzeylerinin cinsiyet, tercih ettikleri spor dal? (bireysel/tak?m sporu) ve spor yapma durumlar? (amatr/profesyonel) gibi e?itli de?i?kenler a?s?ndan incelenmesi amalanm??t?r. al??mada Ktahya ilinde aktif olarak ?rencilik hayat?na devam eden 185 lise ?rencisi gnll olarak yer alm??t?r. al??mada veri toplama arac? olarak z-gven le?i kullan?lm??t?r. Verilerin de?erlendirilmesi a?amas?nda hipotez testi olarak Mann Whitney U non parametrik testi kullan?lm??t?r. Sonu olarak kat?l?mc?lar?n z gven dzeyleri cinsiyetlerine ve tercih ettikleri spor dal?na gre anlaml? farkl?l?klar gsterirken, spor yapma durumlar?na gre anlaml? bir farkl?l?k bulunamam??t?r.
5 Effects of Different Warm-Up Durations on Wingate Anaerobic Power and Capacity Results, Halit Harmanc?, Mihri Bar?? Karavelio?lu, Ayd?n ?entrk, Arslan Kalkavan, O?uzhan Yksel
The purpose of this study was to determine the effects of different warm-up durations (5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes) on Wingate anaerobic power and capacity results. 13 male handball players volunteered to participate in this investigation. The anaerobic power and capacity values of the participants were determined by Wingate test. After a 5, 10, 15, 20, 25 and 30-minute warm-up efforts, participants were applied to anaerobic power and capacity tests performed at least within 48-hour intervals. Furthermore, after the study ended, participants were subjected to another second anaerobic test including 5-minute warm-up duration to determine whether this study created any training effects on the participants. At the end of One-way ANOVA test, it was found that there were no significant differences in terms of absolute peak power (F5,60=0.768; P>0.05), relative peak power (F5,60=0.908; P>0.05), absolute average power (F5,60=0.440; P>0.05) and relative average power (F5,60=0.347; P>0.05) of the handball players after the 5, 10, 15, 20, 25 and 30-minute warm-up durations. As a consequence of the performed study, Paired Samples T test was applied in repetitive measures to eliminate the possible training effects. The results indicated that there was no training effect in terms of absolute peak power, relative peak power, absolute average power and relative average power (p>0.05) At the end of this study, it has been found that different warm-up durations performed within 5 to 30-minute intervals on the bicycle ergometer at a certain intensity have no effects on the Wingate anaerobic power and capacity values.
6 Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Ya? Ortaokul ?rencilerinin ?iddet E?ilimlerinin ?ncelenmesi, Pelin Ayd?n, Adnan Ersoy, Nesli?ah Akta?
al??man?n amac?, ortaokullarda ?renim gren ve dzenli olarak aktif spor yapan ve yapmayan ?rencilerin ?iddet e?ilimlerinin incelenmesidir. al??man?n rneklemini Ktahya ilindeki ortaokullarda ?renim gren, ya?lar? 12 ile 14 aras?nda de?i?en, 101i k?z, 99u erkek toplam 200 ?renci olu?turmaktad?r. al??mada veri toplama arac? olarak ara?t?rmac?lar taraf?ndan olu?turulan ki?isel bilgi formunun yan? s?ra Gka ve arkada?lar? taraf?ndan geli?tirilen ?iddet e?ilimi le?i kullan?lm??t?r. Verilerin zmlenmesinde SPSS paket program? kullan?lm?? olup veri toplama arac?n?n gvenirli?i test edildikten sonra verilerin normal bir da??l?ma sahip olup olmad???n?n belirlenmesi iin tek rneklem Kolmogorov-Smirnov testi, hipotez testleri olarak ise ikili kar??la?t?rmalar iin Ba??ms?z rneklem t-testi, l ve daha fazla kar??la?t?rmalar iin ise tek ynl varyans analizi testi kullan?lm??t?r. al??ma sonucunda ?rencilerin ?iddet e?ilimlerinde cinsiyet ve spor yapma durumlar?na gre anlaml? bir farkl?l?k saptanmazken, ?renim grdkleri s?n?f ve alg?lanan s?n?f ii ba?ar? durumlar?na gre anlaml? farkl?l?klar tespit edilmi?tir. Bu al??ma s?n?f ve ba?ar?n?n ortaokul ?rencilerinde ?iddet e?iliminin yorday?c?lar? oldu?unu gstermi?tir.
7 Farkl? Kltrlerde Bo? Zaman Davran??lar?: Ermeniler rneklemi, Aytekin Hamdi Ba?kan, Suat Karakk
Bu al??ma kapsam?nda; De?i?en dnya dzeninde bo? zamanlar, zellikle kapitalist normlarda uygun ?ekilde organize olmakta ve yeni anlam ve kullan?m de?erleri iermektedir. Bo? zamana ili?kin kuramsal yakla??mlar, bo? vaktin ta??d??? ideolojik, politik ve toplumsal de?i?imleri ne ?karmaktad?r. Bo? vakit zerinde egemen ve de?i?ken ayg?tlar?n roln ve zellikle de ticari smrye yatk?n do?as?n? ele?tiri konusu etmektedirler. Modern toplumlarda ve ncesinde ne ?kan yakla??mlardan bahsedilecek ve bo? zamana ili?kin yakla??mlar? zerinde durularak, bo? vaktin modern dnemle birlikte kltrel yap?larda edindi?i yeni grnmlere a?kl?k getirilerek etnik kken unsuruna de?inilerek Ermeni Kltr incelenmi?tir. Hatay?n Samanda?? ilesi Vak?fl? kynde ya?ayan Ermeni cemaatine mensup 32 ki?i ile gr?meler yap?lm??, kendi kltrlerine ait bo? zamanlar?nda gerekle?tirdikleri aktiviteler ara?t?r?lm??t?r. K?rsal kesimde ya?ayan Ermeni vatanda?lar?n daha ok kilise merkezli aktivitelerde bulunduklar? avc?l?k, baz? ?enlik, toplant? ve ev i?leriyle u?ra?t?klar?, Ermeni ?ark?lar? ve danslar?na ayr? bir yer verdikleri grlm?tr. Di?er etnik gruplar ve toplumun genelinden k?smen daha soyut ya?ayan bu toplumun geneliyle ortakla?a televizyon izlemek, kahvehaneye gitmek gibi aktivitelerde bulunduklar? da gzlenmi?tir.
8 Huzurevinde Kalan Ya?l?lara Uygulanan 12 Haftal?k Sportif Rekreasyon Program?n?n Baz? Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin ?ncelenmesi, Asl? Ta?k?ran, ?smail Kaya
Bu al??man?n amac?, ya?l? bireylere uygulanan 12 haftal?k sportif rekreatif program?n antropometrik, fizyolojik ve fiziksel, zellikler zerine etkisinin incelenmesidir. al??maya, rastgele seilmi? 15 erkek,16 kad?n denek grubu, 15 erkek,16 kad?n kontrol grubu olmak zere toplam 62 ya?l? gnll olarak kat?lm??t?r. Kat?l?mc?lar gnde bir saat haftada 3 gn olmak zere dzenli rekreatif faaliyetlere kat?lm??lard?r. 12 haftal?k uygulanan rekreatif faaliyet ncesi (RF) ve sonras? (RFS) denek ve kontrol gruplar?ndan fiziksel, fizyolojik ve seilmi? motorik zellikleri ile ilgili lmler al?nm??t?r. Verilerin de?erlendirilmesinde SPSS 17 paket program? kullan?lm?? olup lm sonular?, ortalama (X) ve standart sapma (SS) olarak sunulmu?tur. Rekreatif program ncesi ve sonras? lm sonular?n?n de?erlendirilmesinde ba??ml? gruplarda student t testi uygulanm?? ve p0,05. Yap?lan lm sonular? rekreatif faaliyetlere kat?lan bireylerin fiziksel, fizyolojik ve vcut ya? yzdeleri zerinde olumlu etkilerinin oldu?unu gstermektedir.
9 Aktif Spor Yapan niversite ?rencilerinde Sporda Bat?l ?nan E?ilimi ile Srekli Kayg? Seviyeleri Aras?ndaki ?li?kinin ?ncelenmesi, Utku I??k, Blent A?bu?a, Grkan Eli
Bu ara?t?rma aktif spor yapan niversite ?rencilerinin sporda bat?l davran?? e?ilimleri ile srekli kayg? dzeyleri aras?ndaki ili?kiyi incelemek amac?yla yap?lm??t?r. Ara?t?rmaya Pamukkale niversitesi ve Ege niversitesi Beden E?itimi ve Spor Yksek Okulunda ?renim gren 166 ?renci basit rastgele rnekleme sistemi ile seilmi? ve kat?l?mc?lar al??maya gnll olarak kat?lm??t?r. al??mada veri toplamak amac?yla Sporda Bat?l ?nan ve Davran?? Envanteri ile Srekli Kayg? Envanteri kullan?lm??t?r. Sporda bat?l davran?? e?ilimi ile srekli kayg? aras?ndaki ili?kiyi belirlemek iin korelasyon analizi kullan?lm??t?r. Yap?lan istatistiksel analizler, aktif spor yapan niversite ?rencilerinin sporda bat?l davran?? e?ilimleri ile srekli kayg? dzeyleri aras?nda pozitif ve istatistiksel olarak anlaml? bir ili?ki oldu?unu gstermi?tir (r=.208; p=.007). Kat?l?mc?lar?n bat?l inan e?ilimleri aras?nda cinsiyetleri bak?m?ndan anlaml? bir farkl?l?k olup olmad??? Ba??ms?z Gruplarda T-testi kullan?larak belirlenmi?tir. Yap?lan analizler sonucu, kad?n ve erkek kat?l?mc?lar?n cinsiyetleri bak?m?ndan bat?l davran?? e?ilimleri aras?nda istatistiksel olarak anlaml? bir farkl?l?k bulunamam??t?r (t=1.15; p=.251). al??ma bulgular? kayg?n?n aktif spor yapan niversite ?rencilerinde bat?l davran?? e?ilimini artt?ran bir ?e oldu?unu gstermektedir.