• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Sportif Bakis: Spor ve Egitim Bilimleri Dergisi

ISSN(p): | ISSN(e):2148-905X
Journal Papers (9) Details
...
Indexed Journal

1 Üniversite Ö?rencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Kat?lmalar?na Engel Olabilecek Unsurlar?n ?ncelenmesi, Nurullah Emir Ekinci, Aslan Kalkavan, Ümit Do?an Üstün, Bolat Gündüz
Bu çal??man?n amac? üniversite ö?rencilerinin bo? zamanlar?nda hangi sportif veya kültürel/ sanatsal gibi spor d??? etkinlikleri tercih ettiklerinin ve bu etkinliklere kat?lmalar?nda engel olu?turan unsurlar?n çe?itli de?i?kenler boyutunda incelenmesidir. Çal??mada Dumlup?nar Üniversitesi Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinde ö?renim gören ve tesadüfi olarak seçilen 339 ö?renci gönüllü olarak yer alm??t?r. Çal??mada veri toplama arac? olarak “Bo? Zaman Engelleri” ölçe?i kullan?lm??t?r. Verilerin de?erlendirilmesi a?amas?nda Yüzde (%) ve Frekans (f) gibi tan?mlay?c? istatistiksel yöntemlerin yan? s?ra ba??ms?z örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi istatistiksel yöntemleri kullan?lm??t?r. Sonuç olarak kat?l?mc?lar?n %19,2’ sinin bo? zamanlar?nda sportif etkinlikleri seçtikleri görülmü?tür. Ayr?ca kat?l?mc?lar?n bo? zaman engellerinin cinsiyetlerine göre “bilgi eksikli?i”, “arkada? eksikli?i” ve “zaman” alt boyutlar?nda, ya?lar?na göre “zaman” alt boyutunda, ayl?k ortalama gelir seviyelerine göre ise “birey psikolojisi” ve “tesisler/ hizmet” alt boyutlar?nda anlaml? farkl?l?klar gösterdi?i tespit edilmi?tir (p0,05).
2 Milli E?itim ?uralar? Kapsam?nda Beden E?itimi Dersi, Osman Gümü?gül, Mehmet Göral
Milli E?itim ?uralar?, 1939 y?l?ndan beri toplan?p e?itimle ilgili mevcut sorunlar? tespit etmekte ve bu sorunlar? ortadan kald?racak çözümler aramaktad?r. Milli E?itim ?uras?, ülkemizin e?itim ve ö?retimle ilgili konular?n? incelemek ve öneri niteli?inde kararlar almakla görevli en yüksek dan??ma kuruludur. Talim ve Terbiye Kurulu'nca haz?rlanan tüzük, yönetmelik, program ve ilkeleri inceleyerek karara ba?lar. Bu kararlar Milli E?itim bakan?n?n onay?yla kesinlik kazan?r. Bu ?uralar tavsiye kararlar? alarak hükümetlere e?itimle ilgili görü?ler bildirmektedirler. Ara?t?rma tarama modelinde betimsel bir çal??mad?r. Millî E?itim ?ûralar?, e?itimle ilgili yasa, yönetmelik, yasal düzenlemeler, Milli E?itim Bakanl???’n?n çe?itli yay?n ve istatistikleri ile bas?nda ç?kan haberler ve ilgili ara?t?rmalardan yararlan?lm??t?r. Bu ara?t?rman?n amac?, Milli E?itim ?uralar?n?n toplanma amaçlar?n?, al?nan kararlar? irdelemek ?uralar?n Türkiye e?itim politikalar?n? belirlemedeki etkisi ve bu kapsamda Beden E?itimi Dersi kararlar?n?n ve de?i?iminin incelenmesidir.
3 Impact of Psychological Variables on Playing Ability of University Level Soccer Players, Ertan Tufekcioglu, Abdussalam Kanniyan, Mustafa Said Erzeybek, Fatih Kaya
The purpose of the study was to find out the relationship between psychological variables and soccer playing ability among the university level male players. 42 soccer players representing different universities who participated in inter university competitions were selected as the subjects of the study. The dependent variable was soccer playing ability and independent variables were the selected psychological variables. Soccer playing ability was determined through a 10 point scale at the time of competitions. Psychological variables included achievement motivation, anxiety, self-concept and aggression. The data was statistically analyzed using Karl Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis using SPSS. It was concluded that soccer playing ability has a positive correlation with achievement motivation and self-concept whereas anxiety and aggression have a negative correlation with soccer playing ability.
4 Spor Yapan Lise Ö?rencilerinin Öz Güven Düzeylerinin ?ncelenmesi, Nurullah Emir Ekinci, Çetin Özdilek, Gamze Deryahano?lu, Ümit Do?an Üstün
Bu çal??mada spor yapan lise ö?rencilerinin öz güven düzeylerinin cinsiyet, tercih ettikleri spor dal? (bireysel/tak?m sporu) ve spor yapma durumlar? (amatör/profesyonel) gibi çe?itli de?i?kenler aç?s?ndan incelenmesi amaçlanm??t?r. Çal??mada Kütahya ilinde aktif olarak ö?rencilik hayat?na devam eden 185 lise ö?rencisi gönüllü olarak yer alm??t?r. Çal??mada veri toplama arac? olarak öz-güven ölçe?i kullan?lm??t?r. Verilerin de?erlendirilmesi a?amas?nda hipotez testi olarak Mann Whitney U non parametrik testi kullan?lm??t?r. Sonuç olarak kat?l?mc?lar?n öz güven düzeyleri cinsiyetlerine ve tercih ettikleri spor dal?na göre anlaml? farkl?l?klar gösterirken, spor yapma durumlar?na göre anlaml? bir farkl?l?k bulunamam??t?r.
5 Effects of Different Warm-Up Durations on Wingate Anaerobic Power and Capacity Results, Halit Harmanc?, Mihri Bar?? Karavelio?lu, Ayd?n ?entürk, Arslan Kalkavan, O?uzhan Yüksel
The purpose of this study was to determine the effects of different warm-up durations (5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes) on Wingate anaerobic power and capacity results. 13 male handball players volunteered to participate in this investigation. The anaerobic power and capacity values of the participants were determined by Wingate test. After a 5, 10, 15, 20, 25 and 30-minute warm-up efforts, participants were applied to anaerobic power and capacity tests performed at least within 48-hour intervals. Furthermore, after the study ended, participants were subjected to another second anaerobic test including 5-minute warm-up duration to determine whether this study created any training effects on the participants. At the end of One-way ANOVA test, it was found that there were no significant differences in terms of absolute peak power (F5,60=0.768; P>0.05), relative peak power (F5,60=0.908; P>0.05), absolute average power (F5,60=0.440; P>0.05) and relative average power (F5,60=0.347; P>0.05) of the handball players after the 5, 10, 15, 20, 25 and 30-minute warm-up durations. As a consequence of the performed study, Paired Samples T test was applied in repetitive measures to eliminate the possible training effects. The results indicated that there was no training effect in terms of absolute peak power, relative peak power, absolute average power and relative average power (p>0.05) At the end of this study, it has been found that different warm-up durations performed within 5 to 30-minute intervals on the bicycle ergometer at a certain intensity have no effects on the Wingate anaerobic power and capacity values.
6 Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Ya? Ortaokul Ö?rencilerinin ?iddet E?ilimlerinin ?ncelenmesi, Pelin Ayd?n, Adnan Ersoy, Nesli?ah Akta?
Çal??man?n amac?, ortaokullarda ö?renim gören ve düzenli olarak aktif spor yapan ve yapmayan ö?rencilerin ?iddet e?ilimlerinin incelenmesidir. Çal??man?n örneklemini Kütahya ilindeki ortaokullarda ö?renim gören, ya?lar? 12 ile 14 aras?nda de?i?en, 101’i k?z, 99’u erkek toplam 200 ö?renci olu?turmaktad?r. Çal??mada veri toplama arac? olarak ara?t?rmac?lar taraf?ndan olu?turulan ki?isel bilgi formunun yan? s?ra Göka ve arkada?lar? taraf?ndan geli?tirilen ?iddet e?ilimi ölçe?i kullan?lm??t?r. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket program? kullan?lm?? olup veri toplama arac?n?n güvenirli?i test edildikten sonra verilerin normal bir da??l?ma sahip olup olmad???n?n belirlenmesi için tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi, hipotez testleri olarak ise ikili kar??la?t?rmalar için Ba??ms?z Örneklem t-testi, üçlü ve daha fazla kar??la?t?rmalar için ise tek yönlü varyans analizi testi kullan?lm??t?r. Çal??ma sonucunda ö?rencilerin ?iddet e?ilimlerinde cinsiyet ve spor yapma durumlar?na göre anlaml? bir farkl?l?k saptanmazken, ö?renim gördükleri s?n?f ve alg?lanan s?n?f içi ba?ar? durumlar?na göre anlaml? farkl?l?klar tespit edilmi?tir. Bu çal??ma s?n?f ve ba?ar?n?n ortaokul ö?rencilerinde ?iddet e?iliminin yorday?c?lar? oldu?unu göstermi?tir.
7 Farkl? Kültürlerde Bo? Zaman Davran??lar?: Ermeniler Örneklemi, Aytekin Hamdi Ba?kan, Suat Karaküçük
Bu çal??ma kapsam?nda; De?i?en dünya düzeninde bo? zamanlar, özellikle kapitalist normlarda uygun ?ekilde organize olmakta ve yeni anlam ve kullan?m de?erleri içermektedir. Bo? zamana ili?kin kuramsal yakla??mlar, bo? vaktin ta??d??? ideolojik, politik ve toplumsal de?i?imleri öne ç?karmaktad?r. Bo? vakit üzerinde egemen ve de?i?ken ayg?tlar?n rolünü ve özellikle de ticari sömürüye yatk?n do?as?n? ele?tiri konusu etmektedirler. Modern toplumlarda ve öncesinde öne ç?kan yakla??mlardan bahsedilecek ve bo? zamana ili?kin yakla??mlar? üzerinde durularak, bo? vaktin modern dönemle birlikte kültürel yap?larda edindi?i yeni görünümlere aç?kl?k getirilerek etnik köken unsuruna de?inilerek Ermeni Kültürü incelenmi?tir. Hatay’?n Samanda?’? ilçesi Vak?fl? köyünde ya?ayan Ermeni cemaatine mensup 32 ki?i ile görü?meler yap?lm??, kendi kültürlerine ait bo? zamanlar?nda gerçekle?tirdikleri aktiviteler ara?t?r?lm??t?r. K?rsal kesimde ya?ayan Ermeni vatanda?lar?n daha çok kilise merkezli aktivitelerde bulunduklar? avc?l?k, baz? ?enlik, toplant? ve ev i?leriyle u?ra?t?klar?, Ermeni ?ark?lar? ve danslar?na ayr? bir yer verdikleri görülmü?tür. Di?er etnik gruplar ve toplumun genelinden k?smen daha soyut ya?ayan bu toplumun geneliyle ortakla?a televizyon izlemek, kahvehaneye gitmek gibi aktivitelerde bulunduklar? da gözlenmi?tir.
8 Huzurevinde Kalan Ya?l?lara Uygulanan 12 Haftal?k Sportif Rekreasyon Program?n?n Baz? Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin ?ncelenmesi, Asl? Ta?k?ran, ?smail Kaya
Bu çal??man?n amac?, ya?l? bireylere uygulanan 12 haftal?k sportif rekreatif program?n antropometrik, fizyolojik ve fiziksel, özellikler üzerine etkisinin incelenmesidir. Çal??maya, rastgele seçilmi? 15 erkek,16 kad?n denek grubu, 15 erkek,16 kad?n kontrol grubu olmak üzere toplam 62 ya?l? gönüllü olarak kat?lm??t?r. Kat?l?mc?lar günde bir saat haftada 3 gün olmak üzere düzenli rekreatif faaliyetlere kat?lm??lard?r. 12 haftal?k uygulanan rekreatif faaliyet öncesi (RFÖ) ve sonras? (RFS) denek ve kontrol gruplar?ndan fiziksel, fizyolojik ve seçilmi? motorik özellikleri ile ilgili ölçümler al?nm??t?r. Verilerin de?erlendirilmesinde SPSS 17 paket program? kullan?lm?? olup ölçüm sonuçlar?, ortalama (X) ve standart sapma (SS) olarak sunulmu?tur. Rekreatif program öncesi ve sonras? ölçüm sonuçlar?n?n de?erlendirilmesinde ba??ml? gruplarda student t testi uygulanm?? ve p0,05. Yap?lan ölçüm sonuçlar? rekreatif faaliyetlere kat?lan bireylerin fiziksel, fizyolojik ve vücut ya? yüzdeleri üzerinde olumlu etkilerinin oldu?unu göstermektedir.
9 Aktif Spor Yapan Üniversite Ö?rencilerinde Sporda Bat?l ?nanç E?ilimi ile Sürekli Kayg? Seviyeleri Aras?ndaki ?li?kinin ?ncelenmesi, Utku I??k, Bülent A?bu?a, Gürkan Elçi
Bu ara?t?rma aktif spor yapan üniversite ö?rencilerinin sporda bat?l davran?? e?ilimleri ile sürekli kayg? düzeyleri aras?ndaki ili?kiyi incelemek amac?yla yap?lm??t?r. Ara?t?rmaya Pamukkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Beden E?itimi ve Spor Yüksek Okulu’nda ö?renim gören 166 ö?renci basit rastgele örnekleme sistemi ile seçilmi? ve kat?l?mc?lar çal??maya gönüllü olarak kat?lm??t?r. Çal??mada veri toplamak amac?yla “Sporda Bat?l ?nanç ve Davran?? Envanteri” ile “Sürekli Kayg? Envanteri” kullan?lm??t?r. Sporda bat?l davran?? e?ilimi ile sürekli kayg? aras?ndaki ili?kiyi belirlemek için korelasyon analizi kullan?lm??t?r. Yap?lan istatistiksel analizler, aktif spor yapan üniversite ö?rencilerinin sporda bat?l davran?? e?ilimleri ile sürekli kayg? düzeyleri aras?nda pozitif ve istatistiksel olarak anlaml? bir ili?ki oldu?unu göstermi?tir (r=.208; p=.007). Kat?l?mc?lar?n bat?l inanç e?ilimleri aras?nda cinsiyetleri bak?m?ndan anlaml? bir farkl?l?k olup olmad??? Ba??ms?z Gruplarda T-testi kullan?larak belirlenmi?tir. Yap?lan analizler sonucu, kad?n ve erkek kat?l?mc?lar?n cinsiyetleri bak?m?ndan bat?l davran?? e?ilimleri aras?nda istatistiksel olarak anlaml? bir farkl?l?k bulunamam??t?r (t=1.15; p=.251). Çal??ma bulgular? kayg?n?n aktif spor yapan üniversite ö?rencilerinde bat?l davran?? e?ilimini artt?ran bir ö?e oldu?unu göstermektedir.