1 TÜRK?YE’DE ??LEM GÖREN H?SSE SENED? A?IRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KAR?ILA?TIRMASI, Turhan KORKMAZ, Hasan UYGURTÜRK
Bu çal??mada 2006 Kas?m-2009 Kas?m dönemini kapsayan 3 y?ll?k zaman periyodunda Türkiye’de i?lem gören hisse senedi a??rl?kl? yat?r?m fonlar?n?n performanslar?n?n kar??la?t?r?lmas? ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerinin tespit edilmesi amaçlanm??t?r. Bu amaçla öncelikle e?it say?da emeklilik yat?r?m fonu, Borsa Yat?r?m Fonu ve A Tipi hisse senedi yat?r?m fonu içeren fon gruplar? olu?turulmu?tur. Daha sonra riske göre düzeltilmi? farkl? performans ölçüm teknikleri ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini tespit eden yöntemler, olu?turulan üç gruptaki fonlara uygulanm?? ve elde edilen sonuçlar yorumlanm??t?r. Bu sonuçlara göre analiz döneminde genel olarak A tipi hisse senedi yat?r?m fonlar? ile emeklilik yat?r?m fonlar?n?n performans? birbirine yak?n hesaplan?rken, her iki fon grubunun borsa yat?r?m fonlar?ndan daha iyi performans ölçütü de?erlerine sahip oldu?u tespit edilmi?tir. Ayr?ca analiz döneminde portföy yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini test etmek üzere uygulanan yöntemlerin sonuçlar?na göre fon gruplar?nda yer alan fonlar?n tamam? istatistiki olarak anlaml? say?labilecek de?erler elde edememi?tir. Dolay?s?yla fonlar?n yöneticilerinin piyasa zamanlamas? stratejilerinde ba?ar? gösteremedikleri tespit edilmi?tir.