• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCHES AND STUDIES

ISSN(p):1309-3762 | ISSN(e):2149-1585
Journal Papers (1) Details
...
Indexed Journal

1 TRK?YEDE ??LEM GREN H?SSE SENED? A?IRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KAR?ILA?TIRMASI, Turhan KORKMAZ, Hasan UYGURTRK
Bu al??mada 2006 Kas?m-2009 Kas?m dnemini kapsayan 3 y?ll?k zaman periyodunda Trkiyede i?lem gren hisse senedi a??rl?kl? yat?r?m fonlar?n?n performanslar?n?n kar??la?t?r?lmas? ve fon yneticilerinin zamanlama yeteneklerinin tespit edilmesi amalanm??t?r. Bu amala ncelikle e?it say?da emeklilik yat?r?m fonu, Borsa Yat?r?m Fonu ve A Tipi hisse senedi yat?r?m fonu ieren fon gruplar? olu?turulmu?tur. Daha sonra riske gre dzeltilmi? farkl? performans lm teknikleri ve fon yneticilerinin zamanlama yeteneklerini tespit eden yntemler, olu?turulan gruptaki fonlara uygulanm?? ve elde edilen sonular yorumlanm??t?r. Bu sonulara gre analiz dneminde genel olarak A tipi hisse senedi yat?r?m fonlar? ile emeklilik yat?r?m fonlar?n?n performans? birbirine yak?n hesaplan?rken, her iki fon grubunun borsa yat?r?m fonlar?ndan daha iyi performans lt de?erlerine sahip oldu?u tespit edilmi?tir. Ayr?ca analiz dneminde portfy yneticilerinin zamanlama yeteneklerini test etmek zere uygulanan yntemlerin sonular?na gre fon gruplar?nda yer alan fonlar?n tamam? istatistiki olarak anlaml? say?labilecek de?erler elde edememi?tir. Dolay?s?yla fonlar?n yneticilerinin piyasa zamanlamas? stratejilerinde ba?ar? gsteremedikleri tespit edilmi?tir.