1 LATÄ°N AMERÄ°KA’DAKÄ° HEGEMONYA MÜCADELESÄ°NDE KÜBA’NIN YERÄ° CUBA IN THE FIGHT HEGEMONIA IN LATIN AMERICA КУБА Ð’ БОРЬБЕ ГЕГЕМОНИИ 1Ð’ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ , Tarık DEMÄ°R
ÖZ ABD ile Çin arasında dünyanın diÄŸer bölgelerinde olduÄŸu gibi Latin Amerika coÄŸrafyasında da bir güç mücadelesinin varlığı gözlemlenmektedir. SoÄŸuk SavaÅŸ’ın bitiÅŸiyle birlikte Latin Amerika coÄŸrafyasında yaÅŸanan bu güç mücadelesinde artık ABD’nin karşısında SSCB yerini Çin’in yer aldığı görülmektedir. Özellikle Xi Jinping’in devlet baÅŸkanı olmasıyla birlikte Çin’in bölge ülkelerine yönelik olarak askeri, ekonomik, kültürel ve bunlara baÄŸlı olarak siyasi etkisinin arttığı ve Çin’in küresel düzlemde eskiye nazaran daha etkin bir dış politika stratejisini hayata geçirdiÄŸi gözlemlenmektedir. Bu durum ABD’yi Latin Amerika devletlerine yönelik olarak uyguladığı geleneksel arka bahçe politikasını deÄŸiÅŸtirmek zorunda bırakmıştır. ABD’nin bu politika deÄŸiÅŸikliÄŸinde en önemli hedef ülkelerden biri stratejik konumundan ötürü Küba olmuÅŸtur. ABD, Barack Obama döneminde Küba ile eski düÅŸmanlıkları bir tarafa bırakarak “Amerika Amerikalılarındır” mottosundan hareketle yeni bir yumuÅŸama siyasetini uygulamaya sokma kararı almıştır. Nitekim BaÅŸkan Obama 2014 senesinde Küba’ya resim bir ziyarette bulunmuÅŸtur. Aynı ÅŸekilde Küba’nın da ambargolar nedeniyle ekonomik açıdan zor dönemler geçirdiÄŸi ve bir çıkış yolu aradığı gözlemlenmektedir. Nitekim yönetimin kontrolünün fiilen kardeÅŸ Raul Castro tarafından ele geçirilmesiyle sistemde bazı yumuÅŸamaların varlığı gözlemlenmektedir. Sonuç olarak tüm bu yaÅŸanan geliÅŸmeler ışığında bu çalışmada ABD ve Çin’in, eksende Küba olmak üzere genel olarak Latin Amerika ülkelerine yönelik son dönemdeki siyasetleri ve hegemonya mücadelesi irdelenmiÅŸtir.       Anahtar Kelimeler: Küba, Latin Amerika, Çin, ABD, Hegemonya   ABSTRACT It is observed that there is a struggle of power between the USA and China in the Latin American geography as in other parts of the World. With the end of the Cold War, the USSR was replaced by China in this struggle of power in the region of Latin American. It is observed that in particular with the new Chinese President Xi Jinping, China has implemented a more effective strategy of foreign policy and has increased the military, economic, cultural and accordingly political influence towards the region. This situation forced the USA to change its traditional the Policy of Backyard  towards Latin American states. One of the most important targeted countries in this policy of the USA was Cuba because of its strategic position. During the governance of Barack Obama the USA left the old enmity with Cuba and decided to implement a new policy of softening, following the motto of “America belongs to Americans”. As a matter of fact, President Obama paid an official visit to Cuba in 2014. In the same way, Cuba is passing through the economic hardships due to embargoes and is looking for a way out. As a matter of fact, it is observed that  Raul Castro seized control de facto and took the control over the system. As a result, in the light of all these developments, the recent policies and the struggle for hegemony between the USA and China on the Latin American countries in general but especially on Cuba were examined. Keywords: Cuba, Latin America, China, USA, Hegemony.   АННОТАЦИЯ На территории Латинской Америки, как и в других регионах мира, наблюдается борьба между США и Китаем. С окончанием холодной войны Китай заменил СССР в его противостоянии США в борьбе за влияние в латиноамериканском регионе. Особенно после избрания председателем КНР Си Цзиньпина военное, экономическое, культурное и политическое влияние Китая на страны региона возросло и в глобальном плане Китай начал осуществлять более эффективную внешнеполитическую стратегию, чем раньше. Эта ситуация вынудила США изменить свою традиционную «Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ику чёрного хода» в отношении латиноамериканских государств. С этим изменением политики одной из наиболее важных целевых стран для США по причине своего стратегического положения стала Куба. Ð’ период Барака Обамы США, оставив в стороне прежнюю вражду с Кубой, решили внедрить новую смягчающую политику, руководствуясь девизом «ÐÐ¼ÐµÑ€Ð¸ÐºÐ° принадлежит американцам». Так, в 2014 году президент Обама совершил официальный визит на Кубу. Ð’ то же время наблюдается, что Куба переживает экономические трудности по причине эмбарго и ищет пути выхода. С фактическим переходом управления к брату Фиделя Раулю Кастро в системе наблюдается некоторое смягчение. Ð’ свете всех этих событий в данной работе были рассмотрены политика США и Китая последнего периода и их борьба за гегемонию в странах Латинской Америки и особенно на Кубе. Ключевые слова: Куба, Латинская Америка, Китай, США, Гегемония.  
2 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО ЭТНИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ПЕРВОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ , Aleksandre MGHEBRISHVILI
После революции 1917 года Грузия оказалась перед абсолютно новой реальностью. На протяжении вековой неволи одним единственным пунктом Георгиевского трактата, которого Российская Империя соблюдала -  было укрепление границ и защита Грузии от внешних врагов. Хотя было очевидно, что проводимая Российской Империей политика по защите границ была обусловлена не обязательством России по соблюдении данного артикуля трактата, а диктовалась ее собственными государственными интересами. Факт нарушения в постреволюционной России и этого, единственно выполняемого пункта соглашения являлся  важнейшим по своей значимости и ставил территориальную целостность Грузии перед реальной опасностью, идущей с одной стороны – от Турции, проявляющей   активность, а сдругой стороны от возникшим  на севере  большевизмом. Грузинский народ, в сознании которого напрочь засела и не давала покоя мысль о восстановлении утерянной, насилу отобранной независимости, оказался перед необходимостью принятия важнейших решений. Естественно, идея эта не являлась новой.  Идущий от “Тергдалеулни” национально-освободительный заряд способствовал рождению в Париже в 1903 году периодического, носившего национально-революционный характер издания “Сакартвело”.  ÐžÐ½Ð¾ первым официально выдвинуло  требование о государственности Грузии с  форматом национально-территориальной автономии, и более того, вынесло эту мысль за пределы, поставив в Европе вопрос о национальной свободе грузинского народа. Несмотря на то, что Георгиевский трактат явился по сути лишь соглашением между союзниками, и никак не подразумевал лишения независимости и суверенитета Грузии, он с момента появления  на свет служил только имперским интересам России и на век своего существования с каждым днем все дороже  обходился  грузинскому обществу.  
3 THE LATE BRONZE AGE ANATOLIA: THE ORIGIN OF TROJANS IN THE CONTEXT OF LANGUAGE AND CULTURE , Onur ÅžARAPLI­ Shawn Christian BROYLES
There is an ongoing debate in the scientific world about the origin of the Trojan civilization. The prevailing view amongst historians and archaeologists about the origin of this civilisation is that the Trojans were Greek, but there is still no definitive evidence regarding this argument. In contrast, it is also suggested that the origins of the Trojans may be traced to one of the Anatolian tribes discussed in this paper. The aim of this research is, therefore, to examine the range of relationships between civilisations to identify the nationality of Trojans in the context of interactions amongst ancient communities during the Late Bronze Age, as explored through secondary sources. Under the light of this study, evaluation of this argument will concentrate on how that intercultural communication can be an important function in understanding the expressions of the social dynamics of cultures with the symbols of culture and language. How Troy is depicted in cinema, and the mythological perception of Troy in literature are additional important points analysed in this paper. This information examined will help us find clues concerning the origins of the Trojans, which still remains without an acceptable answer in the scientific world.
4 PETERSBURG ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ°NÄ°N YETÄ°ÅžTÄ°RDİĞİ ORYANTALÄ°STLER   , Vesile ÅžEMÅžEK
XVII. yüzyıldan itibaren Aydınlanma döneminin getirdiÄŸi toleransla, Batı Ä°slam’ı tanımaya baÅŸlamış, Kur’an tercümeleri ve Ä°slam Peygamberinin hayatını ele alan eserler yayınlanmaya baÅŸlamıştır. Müteakip yüzyıllarda bu çalışmalarla birlikte Batılı düÅŸünürler, Hz. Muhammed hakkında bilgi veren kaynaklardan onun hayatını ve kiÅŸiliÄŸini öÄŸrenme fırsatı bulmuÅŸlardır. Ä°slam kültür tarihinde mühim yere sahip olan Rusya, XX. yüzyılın büyük bir kısmını sosyalist tecrübe içerisinde geçirdiÄŸini ve kazanılan tecrübelerin Ä°slam dünyası için de yeni bir deneyim olduÄŸu da görülmektedir. CoÄŸrafi konum itibariyle bu bölgede yaÅŸayan Müslüman halklar, bulundukları rejimin ÅŸartları gereÄŸi dini konularda yeterli bilgilere ulaÅŸmadıkları bilinmektedir. Bu nedenle günümüzde bile, Rus bilim adamları temelde dinlere ve dini inançlara karşı görünen ve buna uygun yapılanmalarla inançlarından arındırılmış yeni bir insan ve toplum oluÅŸturma çabaları içerisinde, Ä°slam’ın ve Hz. Muhammed’in algısındaki farklılıkları ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar. Ä°slam AraÅŸtırmalarının bu ÅŸekilde cereyan etmesine vesile olan St. Petersburg DoÄŸu Bilimler Enstitüsü Sovyet rejiminin ideolojisine adapte olma zorunda kalmıştır. Daha önce Ortodoks kilisesi adına Misyonerlik çalışmaları yapmış olan Rus DoÄŸu bilimciler bu defa ateizm adına çalıştıkları gibi dine karşı önyargılı çalışmalar sürdürmeyi de ihmal etmemiÅŸlerdir. Bu çalışmanın amacı da, temelde dinlere ve dini inançlara karşı görünen ve buna uygun yapılanmalarla inançlarından arındırılmış, yeni bir insan ve toplum oluÅŸturma çabaları içerisinde olan Rus oryantalistlerin, Ä°slam dini ve Hz. Muhammed’in algısındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Çalışmamız, geniÅŸ kapsamlı bir araÅŸtırmaya tabi tutulmadığından dolayı Rusça eserlere, belli bir yöntem ve sınırlama getirilerek yapıldı. Özellikle bazı Rus bilim adamlarının eserleri üzerinde yapılan incelemelerde, onların Ä°slam dini ve Hz. Muhammed hakkındaki görüÅŸ ve düÅŸünceleri,  tenkit ve eleÅŸtirileri bilimsel veriler kapsamında aktarmaya çalışıldı.  
5 POST DEMOKRASÄ° VE SÄ°YASÄ° PARTÄ° KAVRAMLAÅžTIRMASINI PIERRE BOURDIEU ÜZERÄ°NDEN OKUMAK   , Yunus KOÇ
Modern dönemde “eÅŸitlik”, “özgürlük” ve “katılım” gibi doktrinlerin savunuculuÄŸunu yapan demokrasi, halkın yönetiminin garantörü olarak görülmüÅŸtür. Halk sahip olduÄŸu bu egemenliÄŸini; demokrasinin en önemli aygıtı olan siyasi partiler vasıtasıyla yani seçtiÄŸi temsilciler ile dolaylı bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirmiÅŸtir. Modern dönemde halkın yönetimini, düÅŸüncesini ve katılımını, siyasal alanda temsil etme görevi verilen siyasi partiler, postmodern dönemde yeniden tanımlanmıştır. Artık halkın isteklerinin ve taleplerinin yerine ÅŸirket çıkarları ve menfaatleri siyasi partiler tarafından daha fazla dikkate deÄŸer görülmüÅŸtür. Böylece siyasi partilere yüklenen yeni anlamlarla yönetimde hâkim olanın kim ya da kimler olduÄŸu mevzusu tartışılmaya baÅŸlanmıştır. Ä°ÅŸte yeni dönem, halkın katılımını, yönetimini sekteye uÄŸratmış ve demokratik deÄŸerler yerini yeni deÄŸerlere bırakmıştır. Haliyle bu durum, demokrasinin yeni bir modeli olan post demokrasinin, ne olduÄŸunun sorgulanmasını zorunlu hale getirmiÅŸtir. Bundan dolayı demokratik ilkelerin yeniden belirlendiÄŸi, hakikat olanın yeniden ÅŸekillendirildiÄŸi post dönemde; demokrasinin nasıl evirildiÄŸinin sorgulanması, en önemli enstrümanlarından olan “siyasi partiler” üzerinden okunması çalışmamızın amacını oluÅŸturmuÅŸtur. Bu perspektifle post demokrasi kavramı, Bourdieu’nun sermaye kuramına dikkat çekilerek ele alınmıştır. Bilhassa ekonomik sermaye ve sosyal sermaye, nitelikleri açısından post demokrasi kavramının izah edilmesinde önem arz ettiÄŸi vurgulanmıştır. Çalışmada, nitel araÅŸtırmalardan betimsel analiz yönetimine uygun olarak konunun çerçevesi belirlenmiÅŸ, bu çerçevede verilere ulaşılmış, elde edilen veriler iÅŸlenmiÅŸ son olarak ulaşılan bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır.  
6 THE CONSISTUENT ASSEMBLY OF GEORGIA AND ISSUES OF GEORGIAN-RUSSIAN RELATIONS (APRIL-MAY 1920) , Malkhaz MATSABERIDZE Otar JANELIDZE
The article depicts the attitude of the Consistuent Assembly, the Supreme Legislative Body of the Democratic Republic of Georgia to events taking place between the Soviet Russia and Georgia in April-May 1920: At the end of April 1920, the Soviet regime was almost invigorated in Azerbaijan, there was revealed union of the Soviet Russia and Turkey of Mustafa Kemal, which, according to Georgian politicians, resembled the "Brest-Litovsk New Deal" for division of the South Caucasus. The threat of Bolshevism actually threatened Georgia as well. In this situation, the Democratic Republic of Georgia expressed its readiness both to defend itself and negotiate with the Soviet Russia. The developments showed that both of these proved to be necessary: By the beginning of May 1920, Red Army units invaded the territory of Georgia from within Azerbaijan. The Georgian Armed Forces repulsed the enemy and forced them to retreat. Negotiations with the Soviet Russia on May 7, 1920 also led to the conclusion of a peace treaty between the two countries in Moscow. Under the treaty, Russia unconditionally acknowledged Georgia’s state independence and recognized it within its historical borders. There are  revealed unknown before details of the negotiations between the Democratic Republic of Georgia and the Soviet Russia in May 1920 in Moscow; are covered the views of the Georgian political spectrum within the Consistuent Assembly on Bolshevism as a political regime of the Soviet Russia, its imperialist nature and ideology; There is analyzed the work of the sessions of the Supreme Legislative Body of Georgia on April 30, 1920 and May 11, 1920, dealing with critical issues concerning the regulation of relations between Russia and Georgia.  
7 UYGUR HALK ANLATILARINDA SAYI SÄ°MGECÄ°LİĞİ   , Funda AYDIN
Edebiyat, kültürel bir taşıyıcıdır ve farklı kültürlerin yaÅŸamlarına, inançlarına yerleÅŸmiÅŸ olguları, kavramları halk anlatılarıyla ortaya koymaktadır. Halk anlatıları adı altında ele alınan destan, masal, hikâye, efsane, vb. türler araÅŸtırmacılara zengin malzemeler sunmaktadırlar. Bu malzemelerin ilk sırasında özel anlam ve deÄŸerler yüklenerek kutsallık kazanan sayılar yer almaktadır. Her sayı bir anlam alanına sahip olmakla birlikte var olduÄŸu kültürde kendine has fonksiyonlar yüklenmektedir. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılan sayı sistemlerinin toplumlara göre kimi zaman uÄŸurlu kimi zaman uÄŸursuz sayılarak birtakım olay ve durumlara karşılık olarak kullanıldıkları görülmektedir. Bu doÄŸrultuda sayılar ve sayı sembolizmi, anlatımı tamamlayıcı ve destekleyici unsurlar olarak kabul edilmektedir. Türk dünyasında özellikle üç, dört, beÅŸ, yedi, dokuz, kırk sayıları sayı simgeciliÄŸi açısından halk kültüründe ve anlatılarında; inanışın ve deÄŸerlerin yansıması olarak büyük önem taşımaktadır. Sayılarla ilgili bu kabuller ve inanışlar Uygur Türklerinin anlatılarında da önemli bir yer tutmaktadır. Ä°nanışların bir kısmı mitolojik döneme dayanırken bir kısmı tarih boyunca öÄŸrenilen kültür ve inançlara dayanmaktadır. Bu makalede de Uygurların halk anlatılarında yer bulan sayıların; yoÄŸunluk düzeyleri ve nasıl iÅŸlendikleri ele alınarak yüklendikleri anlamlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Uygur halk anlatılarında sayı sembolizmine büyük oranda yer verildiÄŸi görülmüÅŸtür. Türk kültüründe yoÄŸun olarak kullanılan sayıların Uygur Türklerinin halk inanışlarında da benzer iÅŸlevler yüklendikleri anlaşılmıştır.  
8 КЫРГЫЗСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ Ð’ ПОВЕСТЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА   , Çolpon T. SIDIKOVA
Данная статья посвящена исследованию кыргызского речевого этикета, отраженного в повестях Чингиза Айтматова «Ð¢Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐº мой в красной косынке», «ÐŸÑ€Ð¾Ñ‰Ð°Ð¹, Гульсары» и «Ð‘елый пароход». Речевой этикет представляет собой систему установленных в обществе вербальных и невербальных средств и способов общения между коммуникантами. Этикетные нормы в широком смысле могут быть универсальными и национально-специфичными.Совокупность национальных традиций и норм поведения образует этикетное национальное речевое поведение. Наше исследование посвящено рассмотрению именно национально-специфичных форм кыргызского речевого этикета, переданных средствами русского языка. Как известно, анализируемые произведения Чингиза Айтматова «Ð‘елый пароход» и «ÐŸÑ€Ð¾Ñ‰Ð°Ð¹, Гульсары» были написаны на русском языке, а повесть «Ð¢Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐº мой в красной косынке» является авторским переводом. Ð’ них кыргызский речевой этикет представлен наиболее ярко.Автор,являясь носителем кыргызской лингвокультуры, в своих произведениях отразил кыргызский быт, описал кыргызскую культуру, которую он впитал в себя с самого раннего детства вместе с родным языком. Ð’ исследовании мы попытались описать национально-культурные особенности языкового сознания кыргызов, менталитет народа, показатели, представляющие культурную ценность при общении. Ð’ анализируемых повестях были выявлены национально-специфичные контактоустанавливающие этикетные средства коммуникации, применяемые в ситуации приветствия и гостеприимства, а также рассмотрены родственные и возрастные показатели, которымуделяется основное внимание в ситуации общения. Кроме того, Чингиз Айтматов в своих произведениях выразительно изобразил ситуации  Ð½Ðµ только соблюдения, но и нарушения кыргызского речевого этикета.  
9 GÜÇLER BÄ°RLİĞİ VE GÜÇLER AYRILIÄžI Ä°LKELERÄ°NÄ°N SOSYO-EKONOMÄ°K ARKA PLAN , Yunus KARAAÄžAÇ
ÖZ Sahip olduÄŸu toplumu veya toplumları korumak, adaleti tesis etmek ve ortak refah saÄŸlamak üzere bireyler tarafından meydana getirilen devlet aygıtı, bünyesinden çıkan hükümetler yoluyla ülke yönetimini elinde bulundurmaktadır. Söz konusu yönetim erkini oluÅŸturan yasama, yürütme ve yargı birimlerinin oluÅŸumu ve kullanımına yönelik geleneklerin ve kuralların belirlenmesi ve siyasi iktidarın belirlenen sınırlar içine dahil edilebilmesi fikri ise oldukça eskiye dayanmaktadır. Konu hakkındaki tartışmalar Antik Yunan’dan Fransız Devrimi’ne ve günümüze intikal etmesine karşın bu çalışmada Montesquieu ve J. J. Rousseau’nun savları ön planda tutulmuÅŸ olup, kuvvetler birliÄŸi ile kuvvetler ayrılığı prensiplerinin ardındaki sosyal tabakalaÅŸmanın etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Amcasından Baronluk unvanını ve hatırı sayılır miktarda mirasını devralan Montesquieu ile doÄŸduÄŸu günden öldüÄŸü güne kadar sefalet dolu bir yaÅŸam süren ve toplumsal tabakalaÅŸma olgusunun en alt kısmında yer alan Rousseau arasında; sosyal statü, dünya algısı ve politik görüÅŸ açısından bir ters simetri mevcuttur. Bu doÄŸrultuda Montesquieu’nun asil soylu olarak kaynaklara ulaÅŸma ve siyasal yaÅŸama dahil olma konusunda zorluk çekmemesi ve bu baÄŸlamda kuvvetler ayrılığı prensibini kuramsallaÅŸtırdığı savından hareket edilmiÅŸ, toplumsal hiyerarÅŸinin en düÅŸük seviyesinde kendine yer bulan Rousseau’nun güç elde etme ve gücü koruma dürtüsünün kuvvetler birliÄŸi prensibini yoÄŸurduÄŸu görüÅŸü baz alınmıştır. Bu durum tespiti neticesinde Montesquieu ve Rousseau’nun sosyal statüleri ile ekonomik koÅŸullarının güçler birliÄŸi ve güçler ayrılığı ilkelerine muhtemel etkileri ortaya konulmuÅŸ, yöntem olarak da literatür taraması tercih edilmiÅŸtir. Bu çalışma, toplum tarafından dışlanan ve bu sebeple güç elde etme arzusu içinde olan bireylerin veya grupların; iktidara, otoriteye ve kaynaklara ulaÅŸabilme konusunda, toplumsal tabakanın üstünde yer alan bireylere oranla büyük önem atfettikleri hipotezi ölçüsünde hazırlanmıştır.  
10 MISIR EL-EZHER ÅžEYHLİĞİ KÜTÜPHANESÄ°NDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER   , Fatih KURTULMUÅž
Mısır'da Türkler ve Türk tarihi denilince bin seneden biraz daha uzun bir zaman dilimi akla gelmektedir. TolunoÄŸulları ile baÅŸlayan Türk hâkimiyeti Memlük ve Osmanlı devletleriyle yüzyıllar boyunca devam etmiÅŸtir. Mısır'ın siyasi ve kültürel hayatında önemli rol oynamıştır ve bu zaman diliminde Türklerden geriye pek çok kültürel miras kalmıştır. Ancak geride kalan miras yeteri kadar gün yüzüne çıkarılamamıştır. Türkçe yazma eserler baÅŸta Türkiye kütüphaneleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kütüphanelere dağılmış durumdadır. Modern anlamda yaklaşık yüz elli yıldır bu kütüphanelerdeki yazma eserlerin kataloglama çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edegelmektedir. Bu çalışmalar sayesinde Türk tarihine ait kültürel, edebi, bilimsel eserlerin listeleri ortaya çıkmakta ve yazma eserler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde tarihin karanlık noktaları aydınlatılmaktadır.   Bu makalede Mısır el-Ezher ÅžeyhliÄŸine (MeÅŸyehatü’l-Ezher) baÄŸlı yazma eserler kütüphanesinde bulunan Türkçe yazma eserler ana hatlarıyla tanıtılmaya çalışılacaktır. Adı geçen kütüphane, Mısır'da Milli Kütüphane’den sonra ikinci büyük kütüphanedir. Kütüphanede bulunan Türkçe yazma eserler 'Lugat-ı Åžarkiyye' koleksiyonunda bulunmaktadır. Lugat-ı Åžarkiyye koleksiyonu Türkçe ve Farsça yazma eserlerden meydana gelmiÅŸtir. Büyük çoÄŸunluÄŸunu Türkçe eserlerin oluÅŸturduÄŸu koleksiyonda 431 cilt eser bulunmaktadır. Makalede 193 adet Türkçe eser hakkında; eser ismi, yazar ismi, katalog numaraları, varak numarası ve hareke durumuyla ilgili bilgiler verilmiÅŸtir. Risale mecmuaları ve Farsça yazmalar bu makalenin kapsamı dışındadır.    
11 ORHAN PAMUK KURGUSALINDA CÄ°NSÄ°YET: KADIN, ERKEK, ÇOCUK KARAKTERLERÄ°N KURGUDAKÄ° KULLANIM ORANI , Sibel YANARAY Yakup ÇELÄ°K
Edebî metinlerin temel yapısını yer, kiÅŸi, zaman, olay oluÅŸturur. Bazı kurgularda bu unsurların birkaçı bazı kurgulardaysa hepsi belirleyici biçimde kullanılır. Karakterler kurgunun ilerlemesinde ağırlıklı rol üstlenir. Okuyucu, karakterler aracılığıyla metinde kendinden bir parça yakalar. Hayallerini, hayal kırıklıklarını, beklentilerini, iç çatışmalarını, kısaca yaÅŸantısını, yaÅŸamak istediklerini ya da istemediklerini görür. BaÅŸka bir deyiÅŸle kurmaca dünyada kendini görür. Görme eylemi aslında kiÅŸinin kurduÄŸu bu empatiyle baÅŸlayacaktır. Kadın, erkek, çocuk gibi kimlikler, romanlardaki yaÅŸananlar üzerinden okuyucunun empati kurmasını, zamanla ve karakterlerle özdeÅŸleÅŸme oranını artırmasını saÄŸlar. Bu noktada romanlardaki cinsiyet kullanımını ve bunların kullanım oranını deÄŸerlendirmek kararı alınmıştır. Orhan Pamuk’un kurgusalında mesleklerle ilgili çalışma yaparken Orhan Pamuk’un kurguya dayalı metinlerinde karakterleri mesleklerle iliÅŸkilendirerek deÄŸerlendirdiÄŸi tarafımızdan saptandı. Bunu saptarken yazarın kurgusal metinlerinde cinsiyetin kullanım ÅŸekli de inceleme noktası olmuÅŸtur. Çünkü onun bazı metinlerinde çocuk, hepsinde ise erkek ön plâna çıkmaktadır. Karakterlerin izlek, çatışma, duygu ve duyu aktarımındaki yansımalarında cinsiyetin belirli bir biçimde kullanıldığı gözlemlenmiÅŸtir. Karakterler içinde bulundukları toplumda mesleklerle giydirilirken cinsiyetler de belirleyici misyon yüklenmiÅŸtir. Kurgu bir dönemi anlatıyorsa ona göre kadının geride olduÄŸu erkeÄŸin ön plâna çıktığı gözlemlenmiÅŸtir ki bu durum kurmaca için doÄŸal bir sonuçtur. Bazıları süreç romanıdır, buralarda kadın biraz da olsa gözlemlenebilirken, çocuk karakterlerin sayısının artışı görülür. Erkekler tüm kurgularda fazlaca kullanılmıştır. Tüm bu gözlemler sayısal veriler ile belirlenip ÅŸablonlaÅŸtırıldı. Böylece yüzdelik dilimler içinde her bir cinsiyetin de kullanım sıklığı deÄŸerlendirildi. Edebiyatın sosyolojiyle iliÅŸkisinin meslekler üzerinden somutlandığı Orhan Pamuk kurgusalında meslek, karakter, cinsiyet iliÅŸkisiyle kadının, erkeÄŸin, çocuÄŸun yeri, kullanım oranı belirtilerek bir yazarın bakış açısıyla cinsiyet kavramının kurgusal evrende iÅŸleniÅŸi deÄŸerlendirilmiÅŸtir.  
12 KAHRAMANMARAÅž TEKERLEMELERÄ°NDE ANLAMSIZ GÖRÜNEN KELÄ°MELER   , Ünal KALAYCI
Anonim halk edebiyatı içerisinde yer alan tekerlemeler, hem bağımsız bir türdür hem de masallardan çocuk sayışmacalarına kadar çok farklı edebî türler içerisinde yer almaktadır. Ahenk unsurlarının ön planda olduÄŸu bu türde dikkati çeken hususlardan biri de anlamı ilk bakışta bilinmeyen çok sayıda kelimenin kullanılmasıdır: a. Hazara huzara Göz atanın gözü kızara   b. Dırın dırın Andırın Ä°ki dükkân bir fırın c. Huuu dilik bidilik Saçlar baÅŸlar kıvırcık Sen bu oyundan çık d. Avrat var zamuru zort Avrat var çepeli mürt Avrat var hazreti mülk Örneklerde de görüldüÄŸü gibi “hazara huzara”, “dırın dırın”, “dilik bidilik”, “zamuru zort”, “çepeli mürt” kelimeleri günlük kullanımda yok gibidir. Tekerlemelerde kullanılan bu tür kelimelerin anlamları ya da görevleri yok mudur? Çalışmanın amacı, üzerinde pek düÅŸünülmeyen tekerlemelerdeki bu tarz anlamsız gibi görünen kelimelere dikkat çekerek o kelimelerin anlam ve görevlerini sorgulamaktır. Çalışmanın ilk aÅŸamasında AB projesi kapsamında hazırlanan “Tek Tek Tekerleme/ KahramanmaraÅŸ Tekerlemeleri” adlı kitap taranarak anlamları ilk bakışta çözümlenemeyen kelimeler araÅŸtırma konusu olarak seçilmiÅŸtir. Ä°kinci aÅŸamada KahramanmaraÅŸlılarla görüÅŸme yapılarak tekerlemelerde geçen ve anlamsız gibi görünen kelimelerin anlamları çözülmeye çalışılmıştır. Üçüncü aÅŸamada yapılan görüÅŸmelerden ve konuyla ilgili sözlüklerden hareketle bu kelimelerin anlamları ortaya çıkarılmış, anlamları bulunamayanların hangi amaçla kullanıldıkları tespit edilmiÅŸtir.     Anket ve kaynak tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın sonunda ele alınan kırk yedi kelime ve o kelimelerin anlamları üzerine deÄŸerlendirme ve çıkarımlarda bulunulmuÅŸtur.  
13 AMASRA KALESÄ°’NE DAÄ°R KORUMA ÖNERÄ°LERÄ° , Nurhilal BURAK
Savunma yapıları oldukça karmaşık ve artzamanlı inÅŸa tekniklerini barındırır. Bulundukları toprakların hakimi olan medeniyetler deÄŸiÅŸtiÄŸi zaman onarılarak kullanılmaya devam edilmiÅŸtir. Genellikle özel tasarım ya da süslemelerin uygulanmadığı, az maliyetle hızlı inÅŸa teknikleri tercih edilmiÅŸtir. Son yüzyıl itibariyle özgün iÅŸlevini kaybetmiÅŸ bu kültür varlıkları bulundukları kentlerin en belirleyici unsurudur. Kullanıcının kentsel hafızasında savunma yapıları çok belirleyicidir çünkü kente bu savunma yapısı olmadan hiç tanık olmamışlardır. Bu sebepten bu yapılara yapılacak müdahaleler en küçük ölçekte olmalıdır. Amasra Kalesi, ilçe merkezinin bir bölümünü kapsamaktadır. Kalenin bazı bölümleri tamamen yok olmuÅŸtur. Günümüze ulaÅŸmış kısımları üzerinde detaylı araÅŸtırmalar yapılarak, kalenin inÅŸa edildiÄŸi dönemler ortaya konmuÅŸtur. 2013 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Amasra Kalesi’nin tüm Ceneviz kolonisi Karadeniz kıyı kaleleri ile karşılaÅŸtırılması yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, akademik çalışmaların oldukça az olduÄŸu bu kültür varlığının nasıl korunabileceÄŸi konusunu aydınlatmaktır. Bu yüzden öncelikle Amasra Kalesi’nin kısaca tarihi geçmiÅŸine deÄŸinilmiÅŸtir. Ardından kalenin mevcut durumu belgelenmiÅŸtir. Kalenin üzerinde gözlemlenen ve belgelenen hasarlar ortaya konulmuÅŸtur. Bu hasarlara nasıl müdahale edileceÄŸi belirlenmiÅŸtir. Son olarak kısa, orta ve uzun vadeli koruma önerileri geliÅŸtirilmiÅŸtir. Koruma önerilerinin hayata geçirilebilir olması en önemli kıstastır. Bu yüzden alanda yapılan görüÅŸmeler, gözlemler ve diÄŸer surlu yerleÅŸimler ile yapılan kıyaslamalar temel alınmıştır. Yapılan akademik çalışmalar ışığında bu kültür varlığının doÄŸru ÅŸekilde korunarak geleceÄŸe aktarılması hedeflenmektedir.  
14 TAHSÄ°N YÜCEL’Ä°N ÖYKÜ KİŞİLERÄ° ÜZERÄ°NDEN SOSYAL ADALET KAVRAMI VE TOPLUMSAL ELEÅžTÄ°RÄ°   , M. Onur HASDEDEOÄžLU Åženol DANIÅžMAN
Sosyal adalet kavramının ortaya çıkışı insanlık tarihinin baÅŸlangıcıyla eÅŸit olup, yüzyıllardan beridir konuyla ilgili ideolojik, felsefi ve sosyolojik anlamda pek çok görüÅŸ ileri sürülmüÅŸtür. Sosyal adalet; her bireyin ihtiyaçları doÄŸrultusunda, hak ettiÄŸi yaÅŸama, eÅŸit bir vatandaÅŸ olarak ulaÅŸması ÅŸeklinde tanımlanabilir. Günümüzde hemen her toplumda sosyal adalet; küreselleÅŸme, bireyselleÅŸme, nüfustaki deÄŸiÅŸim ve dönüÅŸümlerin baskısı altında yoksulluÄŸu önleme, eÄŸitim ve öÄŸretim, iÅŸ alanlarına dâhil olma, sosyal güvenlik gibi konularda karşımıza çıkmaktadır. Toplumcu gerçekçilik anlayışıyla öykülerini oluÅŸturan Tahsin Yücel, bu kavramı ilk dönem öykülerinde sıkça ele alır. Toplumu oluÅŸturan sosyal sınıflar arasındaki ekonomik dengesizlikler, ekonomik olarak zayıf sosyal sınıfların diÄŸer sosyal sınıflara karşı baskısı öykü kahramanları tarafından kimi zaman ironi ile dile getirilir. Öykülerde sosyal adalet; özellikle emeÄŸi ile çalışanların yaÅŸadıkları zorluklar, eÄŸitim eÅŸitsizliÄŸi yüzünden okulu bırakan bireyler, yoksulluk yüzünden topluma ve kendine yabancılaÅŸan kiÅŸiler ve sınıf farklılıkları nedeniyle toplumdan dışlanan öykü kahramanları aracılığı ile ele alınır. Yine öykülerde; insan onuruna yaraşır bir asgari yaÅŸam standardına kavuÅŸmayan kimi öykü kiÅŸileri de toplumdan uzaklaÅŸmayı tercih eder.  Bu çalışmada sosyal adalet kavramının tanımı ve tarihi süreci hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, öykü kahramanları merkeze alınarak Tahsin Yücel’in sosyal adalet meselesini eleÅŸtirel biçimde merkeze aldığı öyküleri incelenmiÅŸtir. Öykü kiÅŸileri üzerinden sosyal adalet ile ilgili kavramlara deÄŸinilerek yazarın öne sürdüÄŸü çözümler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  
15 МОДАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ   , Leyla MANSUROVA
Ð’ данной статье рассматриваются модальное значение паремий - пословиц и поговорок. Приведены результаты лингвокультурологического и когнитивно-дискурсивного анализа паремий с компонентами модальности в русском и турецком языках. Исследование вносит определенный вклад в познание мировидения языков, позволяет выявить особенности национального мировосприятия. Неиссякаемым источником паремий нетерминологического происхождения являются традиции, обычаи, культура, поверья, реалии, предания, былины, исторические факты, они одновременно несут в себе как общечеловеческое, так и специфически национальное. Особый интерес представляет изучение паремиологической картины мира одного языка на фоне другого, позволяющее установить общие и различные черты в постижении мира разными народами и отображении этого мира в пословицах и поговорках, сопоставить проявляющийся в паремиях менталитет народов. Пословицы - непростые образования: являются логическими единицами, содержащими определенные суждения, заключения, представляют художественные миниатюры, в которых в яркой, сжатой форме отражаются факты живой действительности того или иного народа, по этой причине пословичные изречения привлекают к себе внимание языковедов, философов-логиков и фольклористов. Своеобразие паремий заключается в том, что они отражают суть минимальных текстов. Указанные особенности проявляются в характере информативности, семиотической структуры и семантической мотивации паремий. Необходимо подчеркнуть, что пословицы и поговорки обладают эмоциональной и стилистической окраской, благодаря чему они совершенствуют коммуникативную функцию языка. Итак, будучи предложениями, то есть единицами с замкнутой структурой, пословицы и поговорки обладают смысловой и интонационной завершенностью, категориями предикативности и модальности, что отличает их от фразеологических единиц, которые чаще всего выражены словом или словосочетанием.  
16 TÜRKÄ°YE Ä°KTÄ°SADÄ° DÜÅžÜNCESÄ°NDE MÄ°LLÄ° Ä°KTÄ°SAT VE KIRSALA BAKIÅžLARI   , M. Ali SAÄžLAM
Osmanlı düÅŸün insanında çevresindeki dünyayı sorgulayan ve bu baÄŸlamda iktisadi düÅŸünüÅŸü de içine alan perspektifi 19. yy’ın ilk yarısından itibaren bir yeni çerçeveye oturmaya baÅŸlamıştır. DüÅŸünüÅŸ ÅŸekli önce yerelin izlerini (kanuni kadime dönme) daha belirgin içinde barındırır iken zaman içinde modern dünyanın kavram setlerinin etkisi altına girerek dönüÅŸümün etki-tepki karşıtlığında aydınlanmacı bir hatta ilerlemiÅŸtir. Bu evrimde Tanzimat ve Tanzimat’a tepki olarak doÄŸan milli iktisat okulunun gözardı edilemez katkıları olmuÅŸtur. Bu baÄŸlamda iktisat ilmi içinde/dışında yazan fakat iktisadi hayata dair söz söyleyen çokça düÅŸünür Osmanlı iktisadi düÅŸüncenin evirilmesinde etkili olmuÅŸlardır. Bu çalışmada terakki/kalkınma baÄŸlamında düÅŸün insanlarının iktisadi meselelere dair konuları ele alışlarındaki süreklilik/kopuÅŸlar, ideolojik perspektifleri ile de iliÅŸkilendirilerek kırsala bakışları etrafında açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Yöntem olarak Karl Polany’nin ekonomiye dair biçimselci özselci ikilemine dair tanımlaması içinde özselcilikten yana tavır alınarak ilerlenilmiÅŸtir. Bu baÄŸlamda düÅŸün insanlarının kırsal iktisadi ve toplumsal yapısına dair düÅŸünceleri sorunsallaÅŸtırılmıştır. Sonuç itibariyle çalışmada Osmanlı düÅŸün insanlarının kırsal iktisadi yaÅŸamına dair tartışmalarında; kırsaldaki toplumsal eÅŸitsizlikler, tarımda teknolojik geliÅŸim, verimlilik, dış ticaretin tarım kesimindeki olumsuz etkileri, tarım mı sanayi ülkesi mi olacağı gibi temaları ağırlıklı olarak ele aldıkları gözlenmiÅŸtir. Bu kavram setleri ve tartışma temaları özellikle milli iktisat okulundan etkilenen düÅŸünürler tarafından sıklıkla kullanılmıştır.  Bu baÄŸlamda okulun önde gelen isimlerinden olan Namık Kemal, Ziya Gökalp, Ahmet Mithat Efendi, AkyiÄŸitzade Musa ve Parvus Efendi’nin hem iktisada dair görüÅŸleri hemde kırsala bakışları açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.  
17 MARKA KÄ°MLİĞİNÄ°N BELÄ°RLENMESÄ°NE YÖNELÄ°K BÄ°R ÇALIÅžMA: ÖZEL EĞİTÄ°M KURUMUNDA BÄ°R ARAÅžTIRMA   , Pınar KAYIKÇI Kudret ARMAÄžAN Nil ESRA DAL
Marka kavramı araÅŸtırmacılar tarafından oldukça araÅŸtırılan bir konu olduÄŸundan bu doÄŸrultuda marka imajı, marka denkliÄŸi, marka sadakati,  marka konumlandırma ve marka kimliÄŸi gibi marka ile yakından ilgili birçok kavramın markayı nasıl geliÅŸtirdiÄŸini açıklama ihtiyacı hissedilmiÅŸtir. AraÅŸtırma, Burdur ilindeki tek özel okul olan Burdur BahçeÅŸehir Koleji üzerinde yapılmıştır. AraÅŸtırmada velilerin Burdur BahçeÅŸehir Koleji’ne yönelik marka kimliÄŸi algısı araÅŸtırılmaya çalışılmış olup bu amaçla Türkçe’ye uyarlanmış  marka kimliÄŸi ölçeÄŸi kullanılarak araÅŸtırmaya konu olan özel eÄŸitim kurumunun marka kimlik özellikleri deÄŸerlendirilmiÅŸtir. Çalışmada online anket yöntemi kullanılmış olup, araÅŸtırma 403 velinin katılımıyla gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Bulgular SPSS 18 paket programı ile deÄŸerlendirilip sonuçlar yorumlanmıştır. Verilerin normal dağılıma uygun olduÄŸu tespit edilmiÅŸ ve verilerin analizinde; faktör analizi, güvenilirlik analizi, T-Test ve korelasyon analizi kullanılmıştır. AraÅŸtırma sonucunda Burdur BahçeÅŸehir Koleji’ne yönelik velilerin algısında öne çıkan üç marka kimliÄŸi boyutu; yönetim ve eÄŸitim kadrosu, kampüs alt yapısı ve satış tutundurma çabaları ve pazarlama iletiÅŸimi faaliyetleri olarak isimlendirilmiÅŸtir. Burdur BahçeÅŸehir Koleji’nin algılanan marka kimliÄŸi düzeylerinin analiz sonuçlarına ve faktör boyutlarının aritmetik ortalama ve standart sapma deÄŸerlerine bakıldığında üç faktörün de ortalamanın üstünde deÄŸere sahip olması ile birlikte ‘Kampüs alt yapısı ve Satış Tutundurma Çabaları’ faktörünün en yüksek düzeyde olduÄŸu ve bu faktörü sırasıyla ‘Yönetim ve EÄŸitim Kadrosu’ ve ‘Pazarlama Ä°letiÅŸimi Faaliyetleri’ faktörünün takip ettiÄŸi görülmektedir. Bu sonuçlar baÄŸlamında, Burdur BahçeÅŸehir Koleji’ni açıklayan en önemli kimlik faktörünün yönetim ve eÄŸitim kadrosunun güçlülüÄŸü ve satış tutundurma çabalarında sergilediÄŸi güçlü tutum olduÄŸu sonucuna varılabilir.  
18 KÜRESELLEÅžME SÜRECÄ° VE KÜRESELLEÅžMENÄ°N YEREL KÜLTÜRE ETKÄ°SÄ°   , Abdulsamet YAMAN
KüreselleÅŸme kavramı özellikle son yıllarda sıkça kullanılan kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim insanları arasında küreselleÅŸmenin ortaya çıkışı ve küreselleÅŸmenin genel tanımının yapılması konusunda çok farklı görüÅŸler olsa da küreselleÅŸmenin sürekli geniÅŸleyen dinamik bir süreç olduÄŸu konusunda ortak bir düÅŸünce oluÅŸmuÅŸtur. Özellikle kitle iletiÅŸim araçlarının geliÅŸmesiyle birlikte önemli ölçüde ivme kazanan küreselleÅŸme kavramı ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir boyut kazanarak tüm dünya ülkelerini etkilemiÅŸtir. KüreselleÅŸme, pek çok ölçülemeyen unsuru kendi ölçülebilen unsurları içerisinde zayıflatıp ortadan kaldırmakta, bu süreçte kültürler, az geliÅŸmiÅŸ ülkelerden geliÅŸmiÅŸ ülkelere yönelik benzeÅŸme ve taklit yoluyla aynı özelliÄŸi gösteren bir istikamete doÄŸru gitmektedir. KüreselleÅŸme sürecinde, kültürler deÄŸiÅŸime zorlanırken, birbiriyle tezat oluÅŸturacak ÅŸekilde, önce yerel farklılıklar ortaya çıkarılıp eski kültürler parçalanarak yeni biçimlere sokulmakta, daha sonra insanlar tek bir kültüre; küresel kültüre yönlendirilmek istenmektedir. KüreselleÅŸme sürecinin, günümüzde pek çok ülke kültüründe, özellikle Batı kültürü referanslı yeni adet ve alışkanlıklar oluÅŸturduÄŸu gözlemlenmektedir. KüreselleÅŸmenin etki alanlarından en belirgin olanı kültürdür. Kültür: dil, din, gelenek, görenek, sanat gibi öÄŸeleri içerisinde barındırmaktadır. BaÅŸta kültür olmak üzere bu öÄŸelerin her biri küreselleÅŸme sürecinden önemli ölçüde etkilenmiÅŸlerdir. KüreselleÅŸme sürecine bakıldığı zaman, sürecin kültürel unsurları hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde etkilediÄŸi görülmektedir. Bu çalışmamızda küreselleÅŸme kavramı hakkında genel olarak bilgi verilmiÅŸ ve küreselleÅŸme kavramı incelenmiÅŸtir. Sonrasında küreselleÅŸmenin yerel kültür üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yerel deÄŸerlerin korunması amacıyla bilgilere de yer verilmiÅŸtir.  
19 ÂÅžIK BAHATTÄ°N YILDIZOÄžLU’NU ANLAMAK   , ErdoÄŸan ALTINKAYNAK
Halk ÅŸiiri özellikle Âşık Edebiyatı ÅŸiirleri üzerine, Türkiye’de yapılan tahlil ve tenkitler henüz yerine oturmamıştır. Tahlil ve tenkitler klasik olarak ÅŸekil özellikleri hakkında bilgi verme, dörtlükleri izah etmeye çalışma, âşıkların hayat hikâyeleri ile çalışmayı birleÅŸtirip sonlandırılmaktadır. Sembolleri, benzetme unsurlarını, yaÅŸanılan coÄŸrafya ile birleÅŸtirmeden ve ÅŸairi içinde yaÅŸadığı topluma ait deÄŸer yargılarını nasıl kullandığına dair bir bilgi aktarmadan yapılacak tahlil ve tenkitlerin eksik olacağını düÅŸünüyoruz. KuzeydoÄŸu Anadolu bölgesi hem etnik kimlik açısından ve hem de coÄŸrafi özellikler açısından diÄŸer bölgelerden farklılıklar gösterir. Kars – Ardahan sınırları içerisinde yaÅŸayanlar daha çok hayvancılık ile geçinirler. IÄŸdır ve Artvin ise her türlü ziraatın yapılabildiÄŸi illerdir. Kars – Ardahan coÄŸrafyasında kışlar oldukça soÄŸuk, yazları ise serindir. Bölgede farklı etnik kimlikte ve inanç yapısında topluluklar yaÅŸamaktadır. Alevi, Sünni, Caferi; Azeri, Terekeme, Yerli, Türkmen, Kürt, Çerkez, Zaza bu toplulukları oluÅŸturur. Böyle bir renklilik bölgede mizahi unsurların da çeÅŸitlenmesine sebep olmaktadır. Âşık Bahattin YıldızoÄŸlu, Âşık Åženlik koluna mensup ve günümüz KuzeydoÄŸu Anadolu bölgesinde ustalık derecesine yakın bir âşıktır. Yurt içi ve yurt dışında sanatını icra etme imkânı bulmuÅŸtur. Kendisine mahsus hicivleri ile tanınır. 1997 yıllarında yakından tanıdığımız YıldızoÄŸlu, hayvancılığa yönelik tarım bölgesinde yaÅŸamış ve bu bölgenin coÄŸrafi, sosyal ve kültürel birikimlerini eserlerine baÅŸarıyla yansıtmıştır. Bu çalışmada Âşık Bahattin YıldızoÄŸlu’nun bazı ÅŸiirlerinden hareketle sanatına etki eden unsurları ele alacağız.  Âşık Bahattin YıldızoÄŸlu’nun ÅŸiirlerinden hareketle yapacağımız tahlilin, bundan sonraki çalışmalara ışık tutması hedeflenmiÅŸtir.  
20 M. AVEZOV’UN «ABAY YOLU» ROMANINDAKÄ° Ä°SÄ°M YÜKLEMLÄ° CÜMLELERÄ°N KULLANILIÅž BÄ°ÇÄ°MLERÄ° , ErdoÄŸan ALTINKAYNAK Safura BORÄ°BAYEVA Aygerim SMAGULOVA
Çalışmada, Kazak Türkçesindeki isim cümleleri (isim yüklemli cümleler) M. Avezov’un “Abay Yolu” romanı ışığında incelenmiÅŸtir. Fiil yüklemli cümlelerden farklılıkları ortaya konularak isim cümlelerinin iletiÅŸimsel kullanımına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen veriler tablo halinde gösterilmiÅŸtir. Kazak Dil Biliminin ortaya çıkması ve tarihî geliÅŸiminde çok sayıda sözdizimi uzmanları ve bazı genç araÅŸtırmacılar basit ve birleÅŸik cümlelerin çeÅŸitlerini, birbirlerinden farklılıklarını, iç açıdan anlam, dış açıdan kuruluÅŸ özelliklerini geniÅŸ bir biçimde araÅŸtırmışlardır. Bunlara raÄŸmen günümüzde cümle çeÅŸitlerinin dilimizde mevcut olan, fakat ilmî açıdan daha araÅŸtırılmamış türleri, araÅŸtırma alanı içine dahil edilmeye baÅŸlamıştır. Bunun yanı sıra cümlenin kuruluÅŸ özellikleri, sözcük türlerinin ona doÄŸrudan etkisi, onun cümle anlamına tesiri de ele alınan meseleler içindedir. Günümüzdeki Dil biliminin geliÅŸme durumunda dil düzeyleri arasındaki iliÅŸkileri açığa kavuÅŸturmak, Kazak dilinin gramer yapısındaki önemli yönlerden biri olarak sayılmaktadır. Türk dil biliminde ilk olarak A. P. Potseluevskiy, Kazak dil biliminde ise M. Balakayev tarafından Kazak dilindeki isim cümleler incelenerek, onların fiil cümlelerinden farklılıkları gösterilmiÅŸtir. Çalışmada özellikle Muhtar Avezov’un “Abay Yolu” romanının birinci (1942) ve ikinci (1961) baskısında geçen cümlelerin karşılaÅŸtırmalarına yer verilmiÅŸtir. Birinci baskıda ortaya çıkan fiil cümlelerinin ikinci baskıda isim cümleleriyle deÄŸiÅŸtirilme nedenini yazar, iletiÅŸimsel ve pragmatik iÅŸlevi yerine getirirken düÅŸünceyi sadece özlü ve doÄŸru olarak ifade etmenin yanı sıra metnin anlamını güçlendirmek için yapılmıştır diye belirtir. Ayrıca makalede, Kazak edebiyatının klasik yazarı M. O. Avezov’un “Abay Yolu” romanındaki isim cümleleri, onların türleri, kullanılış özellikleri üzerinde durulmuÅŸtur. Özellikle çeÅŸitli isim cümlelerinin yazar tarafından kullanılış ÅŸekilleri ve onların kuruluÅŸ özellikleri incelenmiÅŸtir.  
21 POLITICALREPRESIONSIN GEORGIA DURING THE IQUARTET OF THE XX CENTURY   ,
On February 25, 1921 the Soviet Russia had occupied Georgia. After the establishment of the Soviet rule, the country had undergone massive repressions, as the Bolshevik’s had persecuted all the individuals with different political ideas. This was expressed in forms of taking citizens rights of voting away from them (Sosiashvili, 2011:49), making them exile or in certain occasions their physical liquidation. The Bolshevik terror has had struck upon the higher circles of the society. The citizens, who had been deprived of the belongings, were punished on the grounds of being "a nobleman and an enemy of the working class", they were deprived of any property, houses, livestock, etc., The sources kept at the archives gives us heavy and unvarnished information about the situation in Georgia. The Bolsheviks took away the property of the Georgian noblemen and gave it to the state.The bolshevik government also attacked the Orthodox Church along with other religious minorities (Sosiashvili, 2014:224).  During the 20s of the XX century more than 1000 churches had been closed. Prior to the repressions in the country there had been approximately 1350 churches, where 1700 priests, 1527 monks and 280 nuns had served. The number had decreased to couple of dozens (Japaridze, 2009:115).The presented sources allows us to see the clear-cut picture about the repressions in the country during the I quarter of the XX century, which had had an astonishing blow on the Georgian society. Unfortunately, the Bolshevik terror had not stopped there, as it became regular to persecute citizens in the later years, whereas the “Red Terror” took away the lives of many other innocent people.  
22 ARÄ°STOTELES, DEVLET, KÖLELER VE VATANDAÅžLIK   , Abdullah KIRAN
Aristoteles köleliÄŸin doÄŸadan ve doÄŸuÅŸtan olduÄŸunu, siyasi statü veya toplumsal eÅŸitsizlik neticesinde sonradan ortaya çıkmadığını savunur. KöleliÄŸi doÄŸadan kölelik ve yasal kölelik ÅŸeklinde iki farklı kategoride ele alan Aristoteles’e göre doÄŸadan köle olanların sonradan özgürleÅŸmesi veya azat edilmesi mümkün deÄŸildir. DoÄŸadan köle, doÄŸası gereÄŸi, diÄŸer bir deyimle yaradılışı itibariyle köledir.  KiÅŸinin azat edilmesi, özgürlüÄŸünü kazanması veya statüsünün sonradan deÄŸiÅŸmesi, kölelik niteliÄŸini ortadan kaldıramaz. Zira köle olan, her zaman, her yerde ve her durumda köledir,  ancak kimileri hiçbir durumda ve hiçbir yerde köle olamazlar.  Aristoteles’e göre kimi insanların yönetmesi,  buna karşılık kimi insanların da yönetilmesi doÄŸuÅŸtan ve doÄŸadandır.  DoÄŸa insanları entelektüel kapasite ve fiziksel güç açısından farklı yaratmıştır. Ä°nsanlar entelektüel kapasite ve fiziksel güç olarak farklı olduklarından, bazıları doÄŸa tarafından efendi, bazıları ise köle olarak tasarlanmıştır. Yüksek bir entelektüel kapasite bağışlanmış olanlar emir vermek içindir; daha az akıl ve saÄŸduyuya sahip olup vücut açısından güçlü olanlar ise sadece emirleri yerine getirmek için uygundur. Aristoteles’e göre devlet faydacı (utilitarian) bir zeminde kurulduÄŸu için kölelik hak ve doÄŸaldır. Bir devlet yapılanmasında köleler hizmet edip üretime katılarak katkı saÄŸlarken, özgür vatandaÅŸlar yönetim iÅŸlerine katılıp kamu yararına çalışırlar. Aristoteles’e göre devletin vatandaşı olabilmenin en önemli ÅŸartı kamu yararına olan bir iÅŸte çalışıp yönetime katılmaktır. VatandaÅŸlığı oldukça ayrıcalıklı bir statü olarak deÄŸerlendiren Aristoteles köleler, iÅŸçiler, çiftçileri, kadınlar ve zanaatkârları vatandaÅŸ olarak kabul etmez.  
23 YABANCILARA TÜRKÇE ÖÄžRETÄ°MÄ°NDE KULLANILACAK YAPILANDIRILMIÅž BÄ°R PODCASTTE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLÄ°KLER   , Cihan CAYHAN Rezan KARAKAÅž
Türkçenin yabancılara öÄŸretiminde, yaÅŸamın tüm alanlarını etkileyen Ä°nternet ve bilgisayar teknolojisinin olanaklarından faydalanmak gerekir. Bu kapsamda Türkçenin yabancılara öÄŸretiminde kullanılacak teknolojik materyallerden biri de podcastlerdir. Podcastler, mobil cihazlara dağıtımı kolayca saÄŸlanabilen ve öÄŸretimde kullanılabilen ses kayıtlarıdır. Dil öÄŸretiminde podcastler kullanılarak daha etkili ve hızlı sonuçlar alınabilir. Türkçe öÄŸretiminde kullanılacak podcastlerin sahip olması gereken özellikleri ortaya koymaya çalışan bu araÅŸtırmada veriler, betimsel tarama yöntemiyle elde edilmiÅŸtir. Ä°nternet ortamında yapılan araÅŸtırma, “Türkçe öÄŸretimi podcast”, “yabancılara Türkçe öÄŸretimi podcast”, “learn Turkish podcast” ifadeleriyle sınırlandırılmış ve bu alanda yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Ayrıca Ä°ngilizce öÄŸretimi için hazırlanmış Ä°nternet ortamındaki podcastlerden “British Council” ve “ello.org” sitelerindeki podcastler incelenmiÅŸtir. Podcastler içerik, kültür aktarımı, farklı etkinlikleri barındırma ve oyunla öÄŸretim vb. açılarından ele alınarak hazırlanacak Türkçe podcastlerin sahip olması gereken nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Yabancılara Türkçe öÄŸretiminde kullanılmak üzere hazırlanacak yapılandırılmış bir podcast; dilin doÄŸal geliÅŸimini yansıtan diyaloglardan ve öÄŸrenci seviyelerine göre planlanan senaryolardan oluÅŸmalı, sunucular aracılığıyla aktarılmalı, öÄŸretilen dilin kültürel zenginliklerini kapsayacak ÅŸekilde düzenlenmeli, masal ve efsanenin merak uyandırıcı etkisinden yararlanmalı; fıkra, bilmece ve oyunlar aracılığıyla eÄŸlenceli hâle getirilmeli, alanında yetkin kiÅŸiler tarafından oluÅŸturulmalı, dinleme sonrasında kelime, gramer ve anlamlandırma çalışmalarına yer vermelidir. Türkçenin öÄŸretilen ve öÄŸrenilen bir dil olabilmesi için öÄŸrencilerin güncel ve yapılandırılmış podcast kayıtlarından yararlanmaları saÄŸlanabilir. Bu kapsamda öÄŸrencilerin rahatlıkla ulaşıp dinleyebilecekleri podcast içeriklerinin olduÄŸu web siteleri kurulabilir.  
24 KÜLTÜREL MÄ°RAS OLARAK HAYVANLARIN ATASÖZLERÄ°MÄ°ZE KATTIKLARI ANLAM ÜZERÄ°NE BÄ°R DEÄžERLENDÄ°RME , Osman TÜRK
Kültürün önemli unsurlarından olan dil, bir yandan toplumun hakikatlerini yansıtırken, diÄŸer yandan kültürün yeniden meydana gelmesini ve devamını saÄŸlar. Toplumların geçmiÅŸten günümüze kazandıkları bilgi ve deneyimlerinin en önemli aktarıcı ögelerin arasında dil gelir. Sözlü kültürden yazılı kültüre deÄŸin tarih, edebiyat, felsefe, folklor, sosyoloji, psikoloji ve ahlak gibi birçok yönde araÅŸtırma konusu olan ulusal ve sosyal varlıklar anlatım gücü ve kavram zenginliÄŸi bakımında çok önemli dil yapılarıdır. Atasözleri içinden çıkılan baÄŸlamın aynası gibi yüzyıllar boyu deÄŸiÅŸim ve dönüÅŸümlere baÄŸlı da olsa varlığını sürdürerek bugüne kadar gelir. Ä°nsanoÄŸlunun olduÄŸu yerde bir deneyim ve insan topluluÄŸu olduÄŸu yerde bir kültürel olgudan söz etmek mümkündür. Bu deneyim ve kültürel deÄŸerlerin yayılması ve sonraki nesillere aktarılmasında önemli bir köprü vazifesi gören dil, insanlık tarihi açısından da birtakım kazanımları açığa çıkarır. Atasözleri bulunduÄŸu kültür coÄŸrafyasının ve milli deÄŸerlerin tüm özelliklerini içinde barındıran ve anlamlar bakımından çeÅŸitlilik gösteren edebi kavram özelliÄŸidir. Atasözleri, bir milletin kimliÄŸi niteliÄŸinde olan kalıplaÅŸmış miraslardır. Binlerce yılın ve tecrübenin ürünü olan bu tanıklar, tarihimizin ve atalarımızın ÅŸahitleridir. Kültür hayatımızın önemli unsurlarından biri olan bu ifadeler bazen bir hâdiseden bazen bir kıssadan bazen de tüm bunlardan bağımsız olarak tecrübe edilmiÅŸtir. Genelde atasözleri üzerinde yapılan çalışma ise de özelde belli hayvanların tarihimizdeki yerlerini tespit etmektir. Bunlar; At, Aslan-Arslan ve Deve kavramları üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada atasözlerimizde geçen hayvanları ve bunların atasözlerimize kattıkları anlamlar TDK Atasözleri ve Deyimler SözlüÄŸü ile Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri ve Deyimler SözlüÄŸünden yararlanılarak alfabetik olarak deÄŸerlendirilmiÅŸtir.  
25 PEDAGOJÄ°K FORMASYON EĞİTÄ°MÄ° ALAN ÜNÄ°VERSÄ°TE ÖÄžRENCÄ°LERÄ°NÄ°N BÄ°LÄ°MSEL ARAÅžTIRMANIN BASAMAKLARINA YÖNELÄ°K ÖZ YETERLÄ°LÄ°KLERÄ°NÄ°N Ä°NCELENMESÄ° , Alptürk AKÇÖLTEKÄ°N
Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eÄŸitimi alan üniversite öÄŸrencilerinin bilimsel araÅŸtırma sürecinin uygulama basamaklarına yönelik öz yeterliliklerini belirlemektir. Bu amaçla 6 faktörlü ve 37 maddeden oluÅŸan bilimsel araÅŸtırma öz yeterlilik ölçeÄŸi kullanılmıştır. AraÅŸtırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon eÄŸitim alan 250 4. sınıf öÄŸrencisinden oluÅŸmaktadır. AraÅŸtırma sonucu, öÄŸrencilerin bilimsel araÅŸtırmanın raporlaÅŸtırma boyutuna iliÅŸkin olarak, çalışma bulgularını tartışarak sunma konusunda yüksek bir öz yeterliliÄŸe sahip oldukları fakat raporlaÅŸtırma sürecini araÅŸtırmayı bir bütün olarak ele alarak sunma konusunda ise düÅŸük öz yeterliliÄŸe sahip oldukları, veri analizi boyutuna iliÅŸkin olarak ise öÄŸrencilerin hipotez(ler)i sınayacak uygun veri analiz teknikleri konusunda öz yeterliliklerinin yüksek olduÄŸu, ancak kullanacakları istatistikî tekniklerin varsayımlarını test edebilme konusunda öz yeterliliklerinin düÅŸük olduÄŸu, literatür tarama konusunda ise literatürü problem durumu baÄŸlamında irdeleme konusunda öz yeterliliklerinin yüksek olduÄŸu, fakat literatür tarama konusunda ulusal ve uluslar arası veri tabanlarını kullanma noktasında öz yeterliliklerinin düÅŸük olduÄŸu, yöntem boyutunda ise öÄŸrencilerin araÅŸtırmada kullanacakları veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaya yönelik yüksek öz yeterliliÄŸe oldukları, ancak hipotezleri sınayabilecekleri uygun yöntemi belirleme konusunda düÅŸük bir öz yeterliliÄŸe sahip oldukları, hipotez(ler)i belirleme boyutunda ise hipotez(ler)in deÄŸer yargılarından ve genel yargılardan arındırılmış olması konusunda öz yeterliliklerinin yüksek olduÄŸu, fakat hipotez(ler)in tahmin, deney ve gözlemlere açık olması konusunda ise düÅŸük öz yeterliliÄŸe sahip oldukları, son olarak problemi tanımlama boyutunda ise problem cümlesini belirlerken toplumun önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak belirleme konusunda yüksek öz yeterliliÄŸe sahip oldukları ancak problem cümlesini bireysel olarak tanımlama noktasında ise düÅŸük öz yeterliliÄŸe sahip oldukları sonucu elde edilmiÅŸtir.  
26 SÄ°NOP YÖRESEL MUTFAÄžININ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUÅž TATLARININ DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMESÄ°   , Nadide Afra GENÇ Yılmaz SEÇÄ°M
Türk mutfağı sahip olduÄŸu kültürel deÄŸerleri ve çeÅŸitliliÄŸi ile gastronomi turizminde önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Karadeniz mutfağı geçmiÅŸten günümüze fazla deÄŸiÅŸiklik göstermeden gelmiÅŸ mutfaklar arasındadır. Karadeniz’de yaÅŸayan halk tarafından geçmiÅŸten yapılan, halen üretimi ve tüketimi devam eden birçok ürün sofralarda tercih edilmeye devam etmektedir. Sinop mutfağı da Karadeniz bölgesini temsil eden önemli bir mutfak konumundadır. Sinop mutfağında ağırlıklı olarak et yemeklerinin tüketildiÄŸi, denize kıyısı olmasında dolayı balıkçılık faaliyetlerinin geliÅŸtiÄŸi, mantarların ormandan taze olarak toplandığı ve tahıllarla yapılan yemeklerin tüketildiÄŸi bilinmektedir. Sinop mutfağında, kış sebzelerinin yanı sıra ayva ve kestane gibi meyvelerin de yemeklerde kullanılmaktadır. Çalışma 2019 aÄŸustos ve eylül ayları arasında gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. AraÅŸtırma sırasında konunun temeline inebilmek amacıyla mülakat tekniÄŸi kullanılmıştır. Sinop mutfağı hakkında bilgisi olan gönüllü 30 kiÅŸiyle görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. GörüÅŸme yapılacak kiÅŸilerin Sinoplu olmasına ve Sinop’ta ikamet etmesine dikkat edilmiÅŸtir. Sonuç olarak Sinop mutfağında olan ve tüketimi geçmiÅŸte evlerde sıklıkla yapılan yemekler (Sinop mantısı, ıslama, etli nohut, nohutlu tavuk, keÅŸkek, tuzlu balık, balık yahnisi, ördek dolması, sirkeli patlıcan, soÄŸan aşı, katlama, Boyabat pidesi, unlu basma vb.) tespit edilmiÅŸtir. Çalışma sonucunda tespit edilen lezzetlerin reçeteleri çıkartılarak kayıt altına alınmıştır. Unutulmaya yüz tutmuÅŸ yöresel yemeklere dikkat çekilerek bölgenin gastronomi turizminde farkındalık yaratabileceÄŸi düÅŸünülmektedir.  
27 GÖSTERGELER SÄ°STEMÄ° OLARAK DÄ°LDE TOPLUMLARIN DÜNYA GÖRÜÅžÜNÜN YANSIMASI (KÜLTÜRDÄ°LBÄ°LÄ°MSEL PERSPEKTÄ°F)   , Hakan SARAÇ
YaÅŸamın tüm alanlarında kendini gösteren dil, F.de Saussure’den sonra göstergeler sistemi olarak kabul edilmektedir. Çünkü, göstergebilimin en temel birimi olan dil, gösteren-gösterilen baÄŸlamında verilmek istenen mesajı dil göstergelerine kaydetmektedir. Bu, dilin bilgiyi ÅŸifreleme olayıdır. Bu açıdan bakıldığında, dil olgusu kodlar sistemi olarak tanımlanmaktadır. Dil, öncelikle evrenseldir. Dahası bulunduÄŸu kültür ortamında dil, ulusal ve kültürel bir yapı haline dönüÅŸebilmektedir. Böylelikle bir toplumun dünya görüÅŸü dilde kendini göstermektedir. Bu çalışmada, kültürdilbilimsel yaklaşım çerçevesinde dilin bu iÅŸlevinin nasıl gerçekleÅŸtiÄŸi çeÅŸitli dillerden seçilmiÅŸ örnekler üzerinde aydınlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın analiz kısmında bitki, doÄŸa, insan uzuvları ve gök cisimleri adlarıyla oluÅŸturulmuÅŸ Türkçe, Rusça ve Ä°ngilizce sözcük, deyim ve atasözleri kullanılmıştır. Bu ÅŸekilde bu dillere mensup toplumların arasındaki ortak ve farklı dünya görüÅŸleri betimlenmiÅŸtir. Dil fenomeninin her ÅŸeyden önce tüm insanlığın ortak bir deÄŸeri olduÄŸunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte dil, bir toplumun ulusal kimliÄŸidir. Bunda rol oynayan en büyük faktörün ise ‘kültür’ olduÄŸunu düÅŸünmekteyiz. Çünkü kültür denilen varlık toplumdan topluma farklılık gösterebilmektedir. Böylelikle farklı dillerin ortaya çıkışı kaçınılmaz olmuÅŸtur. Dillerdeki çeÅŸitliliÄŸin en önemli sebeplerinden birisi de farklı ırk ve kültürden gelen toplumların dünyayı farklı bakış açılarıyla yorumlamasıdır. Bu da toplumların dünya görüÅŸlerinin çeÅŸitlilik göstermesini ve deÄŸiÅŸik kültürlerin belirmesini kolaylaÅŸtırmıştır. Tüm bu farklılıkların temelinde ise milletlerin yaÅŸam tecrübesinin ve hayat tarzının, yaÅŸadıkları coÄŸrafyanın, mitlerin ve inanç sisteminin farklı olmasının yatmakta olduÄŸu düÅŸünülmektedir. Son olarak, kültür fenomeni bir toplumun dünya görüÅŸü, dil ise onu ifade eden ve koruyan bir araçtır.