• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


İbn Haldun Çalışmaları Dergisi = Ibn Haldun Studies Journal

ISSN(p): | ISSN(e):2651-379X
Journal Papers (1) Details
...
Indexed Journal

1 Ä°slam Hukuk Tarihini Ä°bn Haldun Üzerinden Okumak: Ä°bn Haldun’un Modern Dönem Ä°slam Hukuk Tarihi Yazıcılığına Etkileri , Necmettin Kızılkaya
Bir EÅŸ‘ârî ve Mâlikî fakihi olan Ä°bn Haldûn’un ekonomiden siyasete, sosyolojiden felsefeye, tarihten edebiyata birçok alandaki teorileri üzerinde çalışılmakla beraber, Ä°slamî ilimler ve bunların tarihlerine dair görüÅŸleri ne yazık ki çok az araÅŸtırmaya konu edilmiÅŸtir. Bu yazının amacı Ä°bn Haldûn’un fıkıh tarihiyle ilgili görüÅŸlerini verip bunun modern dönem fıkıh tarihi yazıcılığına etkilerini Müslüman akademi ile ve Oryantalist Ä°slam hukuk tarihçiliÄŸi üzerinden incelemektir. Ä°bn Haldûn’un Mukaddime’de fıkıh tarihiyle ilgili sunmuÅŸ olduÄŸu çerçeve, Müslüman Ä°slam hukuk tarihi yazarlarıyla Oryantalistlere kendi tezlerine meÅŸruiyet kazandırmak için önemli imkânlar sunmuÅŸtur. Özellikle Batılı devletlerin Ä°slam coÄŸrafyasındaki sömürge politikaları sonucunda gün yüzüne çıkan modern problemlere çözüm bulma çabasında olan Müslüman bilginler, ictihâd vurgusunu yüksek bir ÅŸekilde seslendirdiler. Bu çerçevede fıkıh tarihini de bir ictihâd tarihi olarak görüp onu ictihâd ve taklîd ekseninde dönemlendirdiler. Bunu yaparken Ä°bn Haldûn’un seleflerinden farklı bir perspektifle ortaya koyduÄŸu fıkıh tarihi yaklaşımından yararlandılar. Batılı Ä°slam hukuk tarihçileri de temel problemleri olan Ä°slam hukukunun kökeni meselesini incelerken Ä°bn Haldûn’dan çokça istifade etmiÅŸlerdir. Her iki taraf da kendi teorilerini meÅŸrulaÅŸtırmak için Ä°bn Haldûn’un görüÅŸlerinden azami derecede istifade etmekle beraber onun tarihsel baÄŸlamını göz ardı etmiÅŸlerdir.