• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

Examination of the Relationships Between Irrational Romantic Relationship Beliefs and Happiness Among University Students (Üniversite Öğrencilerinde Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi)

   Tuba PALA AKBABA; Demet EROL

Journal Title:International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS)
Abstract


ABSTRACT The purpose of this research was to study the relations between the irrational romantic relationship beliefs and happiness in a sample of 466 students in Akdeniz University (283 female, 183 male) in 2017-2018 Educational Fall Term. The Turkish version of the Irrational Romantic Relationships Beliefs Inventory (Sarı, 2008) and The Oxford Happiness Questionnaire Short Form (Doğan ve Çötok, 2011) were used for data collection. The sub-dimensions of the Irrational Romantic Relationships Beliefs Inventory were, “Extreme expectations”, “Mind reading”, Thinking differently”, “Physical closeness” “ Gender differences” and “Using social time”. Multiple regression analyses revealed that “gender differences” and “thinking differently” dimensions of the irrational romantic . KEYWORDS Irrational Romantic Relationship Beliefs  Happiness  University Students    Cited as (APA): Pala Akbaba, T. & Erol, D.(2019). Examination of the relationships between ırrational romantic relationship beliefs and happiness among university students. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS),1(1), 32-44. ÖZET    Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi’ nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 283’ ü kız ve 183’ ü erkek olmak üzere 466 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançlarını ölçmek için Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (Sarı, 2008), kullanılmıştır. Bu ölçek, romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlara ilişkin “Aşırı beklentiler”, “Sosyal zaman kullanımı”, “Fiziksel yakınlık”, “Zihin okuma”, “Cinsiyet farklılıkları” ve “Farklı düşünmek” olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bireylerin yaşamlarındaki genel mutluluğunu ölçmek için Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (Doğan ve Çötok, 2011) kullanılmıştır. Romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ölçeğinin alt boyutları olan “Cinsiyet farklılıkları” ve “Farklı düşünmek” alt boyutlarının mutluluğu olumsuz yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.  ANAHTAR KELİMELER Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar  Mutluluk  Üniversite Öğrencileri     APA’ya göre alıntılama: Pala Akbaba, T. ve Erol, D.(2019). Üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 1(1), 32-44.    

Download