• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

The Concept of Quran in Old Turkish Quran Translations ( Eski Türkçe Kur’an Tercümelerinde Kur’an Kavramı)

   Suat ÜNLÜ

Journal Title:International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS)
Abstract


ABSTRACT As it is known, translating a religious text and naming the concepts in the text should not only be fearful of temptation as a result of religious misnomerations and meanings, but also because translating a text from one language to another is very difficult in the structure of languages, people are always more likely they preferred to use the words of the translated language. The aim of this study is to determine the equivalence of the concepts in the Quranic translations in the old Turkish texts, which is one of the most important religious texts in the field of Turcology, and to show how successful Turkish has been in a wide geographical area since the ancient times.  KEYWORDS Quran Book Truth  Old Turkish Besir  Cited as (APA): Ünlü, S. (2019). The concept of Quran in old Turkish Quran translations. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(1), 62-100.   ÖZET  Bilindiği üzere dini bir metni tercüme etmek, metin içinde geçen kavramlara ad vermek gerek dini yönden yanlış adlandırmalar ve anlamlandırmalar sonucu günaha girme korkusu gerekse de bir metni bir dilden başka bir dile tercüme etme dillerin yapıları içinde çok zor olduğundan, insanlar hep işin kolayına kaçarak daha çok tercüme edilen dilin kelimelerini kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu  çalışmada, Türkoloji alanında büyük yer tutan dini metinlerden  Eski Türkçe Kur’an tercümelerinde kavram/kavramların Kur’an örneğinde karşılıklarını tespit ederek yeryüzünde çok eski zamanlardan bu yana geniş bir coğrafi alanda var olan Türkçenin bu kavramlara karşılık vermede ne kadar başarılı olduğunu gösterebilmektir.  ANAHTAR KELİMELER  Kur’an Kitap Hak  Eski Türkçe Beşįr     APA’ya göre alıntılama: Ünlü, S. (2019). Eski Türkçe Kur’an tercümelerinde Kur’an kavramı. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 1(1), 62-100.  

Download