• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

Investigation of English Language Teachers and School Principals’ Views on the Foreign Language-Based Implementation in 5th Grades in Secondary Schools (Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi)

   Oğuz KAYABAŞI;  Erdoğan KÖSE

Journal Title:International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS)
Abstract


ABSTRACT   As from 2017-2018 academic year, the Ministry of National Education (MNE) has initiated foreign language-based class implementation in the 5th grades of the middle schools. For this reason, it is very important to determine the opinions of teachers and school administrators, who are program practitioners, about the implementation and to make the system more widespread and to conduct it more systematically and properly throughout the country. With this motivation, it was tried to determine the opinions of the English teachers and school administrators about the foreign language-based class practice in the 5th grade of the secondary school which is still continuing as a pilot application. The study adopted the case study design of qualitative research methods. Data were collected through interview form consisting of semi-structured questions. The study group consisted of 16 English language teachers and 4 school principals who were voluntarily working in the pilot schools in five central districts of Antalya. As a result of the research, it was revealed that the practice was positive, but some shortcomings of the  practice should be ironed out and then it should be generalized.  KEYWORDS English Teaching  Foreign Language  Foreign Language-Based Class     Cited as (APA): Kayabaşı, O. & Köse, E. (2019). Investigation of English Language Teachers and School Principals’ Views on the Foreign Language Based Implementation in 5th Grades in Secondary Schools. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 101-120.   ÖZET Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5. sınıflarda ülke genelinde belirlenen okullarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasını başlatmıştır. Bu nedenle program uygulayıcıları olan öğretmen ve okul yöneticilerinin uygulama hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi, uygulamanın yaygınlaştırılarak ülke genelinde daha sistematik ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmada halen pilot uygulama olarak devam eden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında İngilizce öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile desenlendirilmiştir. Çalışmada veriler, görüşme formu ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Antalya ili beş merkez ilçesinde pilot olarak uygulama yapılan okullarda görev yapan, gönüllü olarak araştırmaya katılan 16 İngilizce öğretmeni ve dört okul yöneticisinden oluşmuştur. Araştırmanın sonucunda uygulamanın olumlu olduğu, ancak uygulamanın eksik yanlarının giderilerek yaygınlaştırılması gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.  ANAHTAR KELİMELER    İngilizce Öğretimi  Yabancı Dil  Yabancı Dil Ağırlık Sınıf       APA’ya göre alıntılama: Kayabaşı, O. ve Köse, E. (2019). Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 1(2), 101-120.  

Download