• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

Medical Tourism and a Research about Applications in Antalya: Example of Akdeniz University Hospital   (Medikal Turizm ve Antalya’daki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği)

   Cemali SARI; Ayşe Ulusoy DERİN

Journal Title:International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS)
Abstract


ABSTRACT The purpose of this research is, applications of medical tourism in Antalya that has been recently very important, to determine opinion of medical tourists and hospital staff who participared to the research in Akdeniz University Hospital and to put forth the potential of medical tourism research. In this research a survey has been prepared for the participaters. Foreign patients were given a survey that consists totaly 5 chapters and 30 questions and hospital staff were given a survey that consists 11 questions. Surveys have been made to the 52 patients who came to the hospital between November 2016- February 2017 and also to the 26 staff face to face.  Acording to the findings, medical tourists chose Akdeniz universty Hospital not because of the intermediary establishments, because of the friend advices, internet and the doctors. Medical tourists defined that they are satisfied about staying, food and beverages, the service quality of the hospital staff. But education was not enough for the staff who look after to the foreign patients.  In medical tourism, the decision process of foreign patients starts with the cure of the illness' search. And then decision is made to travel, destination country is choosen and persons or institutions are choosen who present this service. Antalya has a very high potential for medical tourism because of its tourism experience, services in medical tourism institutions, financially satisfaying and staff quality who services to the foreign patients.    KEYWORDS   Medical Tourist  Medical Tourism  Akdeniz University Hospital  Antalya    Cited as (APA Sarı, C., & Ulusoy Derin, A. (2019). Medical Tourism and a Research about Applications in Antalya: Example of Akdeniz University Hospital. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 121-143.   ÖZET  Bu araştırmada amaç, son yıllarda oldukça önem kazanan medikal turizm, Antalya’daki uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi örneği ile bu kurumdan yararlanan medikal turistlerin ve hastane sağlık personelinin görüşlerini belirleyerek araştırma sahasının medikal turizm potansiyelini ortaya koymaktır.  Araştırmada, yabancı hastalara toplam 5 bölüm, 30 sorudan oluşan bir görüşme formu, sağlık personeline de 11 sorudan oluşan bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formları Kasım 2016 – Şubat 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gelen 52 yabancı hastaya ve 26 sağlık personeline yüz yüze uygulanmıştır.  Elde edilen bulgular doğrultusunda medikal turistlerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesini seçmelerinde aracı olan kuruluşların etkisinin az, yakın tavsiyesinin, internet ve doktor etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Medikal turistler hastanede konaklamadan, yeme-içmeden, personelden, hastanenin genel hizmet kalitesinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında sağlık personeline medikal turistler konusunda eğitim vermede yetersiz kalındığı görülmüştür.  Medikal turizmde yabancı hastaların karar verme süreci hastalığın tedavisinin araştırılmasıyla başlar. Daha sonra tedavi için seyahat etmeye karar verilir, gidilecek ülkenin seçimi yapılır ve son olarak bu hizmetleri tedarik eden kişi veya kurumlar seçilir. Sonuç olarak Antalya turizm tecrübesi, medikal turizm alanında hizmet veren kurumlarının kalite düzeyi, hizmet maliyetlerinin kabul edilebilir düzeyde oluşu, kurumlarındaki nitelikli sağlık personelinin yabancı hastalara yaklaşımı ile medikal turizmde önemli bir potansiyele sahiptir.    ANAHTAR KELİMELER  Medikal Turist  Medikal Turizm  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Antalya    Cited as (APA Sarı, C., & Ulusoy Derin, A. (2019). Medical Tourism and a Research about Applications in Antalya: Example of Akdeniz University Hospital. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2), 121-143.  

Download