• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

Second Pre-constitutional Era Career of War Minister-Nazım Pasha      (Harbiye Nazırı Nazım Paşanın II. Meşrutiyet Öncesi Kariyeri)

Ender KORKMAZ

Journal Title:International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS)
Abstract


ABSTRACT Nazım Paşa was the head of the Ottoman army in the First Balkan War which was an important and breaking point for Ottoman-Turkish history. Although he was the chief responsible for the heavy defeat in the war, he was not the subject of any independent study until this dissertation. This article scrutinizes Nazım Pasha's early military career during which he caused to be defeated in the First Balkan War due to his decision. As it could be seen through the work, pre-constitutional military carrier of Nazım Pasha who was commanding the Ottoman military machine throughout the First Balkan War, mainly consisted of bureaucratic and diplomatic duties. As a consequence, he had rather less battleground experience. This study focuses on this position of Nazım Pasha, who commanded the Ottoman army during the First Balkan War.  KEYWORDS Nazım Pasha  First Balkan War  Ottoman-Russian War  Treaty of San Stefano  Treaty of Berlin     Cited as (APA): Korkmaz, E. (2019). Second Pre-constitutional Era Career of War Minister-Nazım Pasha. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2),156-184.     ÖZET  Nazım Paşa, I. Balkan Harbi gibi Osmanlı-Türk tarihinin çok önemli bir kırılma noktasında Türk ordusunun başında bulunmuştur. Harpte yaşanan büyük yenilginin baş sorumlusu olmasına karşın bu makalenin bir parçası olduğu doktora tezi yazılana kadar herhangi bir müstakil çalışmanın konusu olmamıştır. İşbu makale aldığı kararlarla I. Balkan Harbinin hezimetle sonuçlanmasına yol açan Nazım Paşa’nın askeri kariyerinin ilk dönemini incelemektedir. Görüleceği üzere 1912 yılında Osmanlı askeri makinesi askeri makinesinin başına geçen Nazım Paşa’nın II. Meşrutiyet öncesi askeri kariyeri büyük oranda bürokratik ve diplomatik görevlerden oluşmaktadır. Buna karşın kendisinin kıta ve çatışma tecrübesi çok azdır. İşbu çalışma I. Balkan Harbi’nde orduyu yöneten Nazım Paşa’nın tespit edilen bu durumunu ortaya koymaktadır.    ANAHTAR KELİMELER     Nazım Paşa  I. Balkan Savaşı  Osmanlı-Rus Harbi  Ayastefanos Antlaşması  Berlin Antlaşması       1 Bu  Cited as (APA): Korkmaz, E. (2019). Second Pre-constitutional Era Career of War Minister-Nazım Pasha. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 1(2),156-184.  

Download